Shanghai Nightlife (Elementary)

31:19
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535226 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this podcast, another from our Mandarin archives, Chinese host and Mandarin teacher, Will Xu, talks about Shanghai Nightlife in Chinese. Co-host and long time student of Mandarin, Lindi, follows along and helps to guide other learners down the path to understanding and speaking Chinese. Vocabulary: 怎么样? Zěnme yàng? How is...? 夜生活 Yèshēnghuó Night life 酒吧 Jiǔbā Bar 迪吧 Dí ba Night club 卡拉OK厅 Kǎlā OK tīng Karaoke place/room Dialogue: A:上海的夜生活怎么样? Shànghǎi de yè shēnghuó zěnme yàng? How is the nightlife in Shanghai? B:挺丰富的。有很多酒吧,迪吧,和卡拉OK厅。 Tǐng fēngfù de. Yǒu hěnduō jiǔbā, dí ba, hé kǎlā OK tīng. Quite rich. There are a lot of bars, dance clubs, and Karaoke joints. A:你常去这些地方吗? Nǐ cháng qù zhèxiē dìfāng ma? Do you often go to these places? B:不常去。有时,会去唱卡拉OK。 Bù cháng qù. Yǒushí, huì qù chàng kǎlā OK。 Not often. Sometimes I go sing karaoke. Supplementary Vocab/Phrases: 这家饭馆怎么样?Zhè jiā fànguǎn zěnme yàng? How is this restaurant? 餐馆 Cānguǎn restaurant 考试考得怎么样?Kǎoshì kǎo dé zěnme yàng? How was the exam? 最近(你)怎么样?Zuìjìn (nǐ) zěnme yàng? How've you been lately? Lindi 怎么样?Zěnme yàng? How is Lindi? (As a person) 挺 Tǐng Quite (good) 比较 Bǐjiào Rather (good) 网吧 Wǎngbā Internet cafe 这些 Zhèxiē These 那些 Nàxiē Those 夜总会 Yèzǒnghuì Night Club (Night Club where shady things happen)

27 tập