Witness công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 8 diễn ra từ ngày 01.01.2023 đến 12.01.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b5 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/thtc_k…
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 8 diễn ra từ ngày 01.01.2023 đến 12.01.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b5 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/thtc_k…
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 8 diễn ra từ ngày 01.01.2023 đến 12.01.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b5 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/thtc_k…
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 8 diễn ra từ ngày 01.01.2023 đến 12.01.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b5…
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 8 diễn ra từ ngày 01.01.2023 đến 12.01.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/thtc_k8b4
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 Buổ…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b5 ---…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b4 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo W…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b12 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b13 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegramKênh Apple…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b12 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegramKênh Apple Podcast: https://link.wit.edu.vn/apple-podcastGo…
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 19 diễn ra từ ngày 11.12.2022 đến 31.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k19b1 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegramKênh Apple Podcast: https://link.wit.edu.vn/apple-podcastGoogle Podcast: https://link.wit.edu.vn/google-podc…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b6 Buổi 7…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b6 Buổi 7…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b6 Buổi 7…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b6 Buổi 7…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b6 Buổi 7…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b6 Buổi 7…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 Buổi 6: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b6 --- Kê…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b4 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b3 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegramKênh Apple Po…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b2 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegramKênh Apple Podcast: https://link.wit.edu.vn/apple-podcastGoo…
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 02 diễn ra từ ngày 21.11.2022 đến 2.12.2022 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k2b1 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegramKênh Apple Podcast: https://link.wit.edu.vn/apple-podcastGoogle Podcast: https://link.wit.edu.vn/google-pod…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 Buổi 05: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 Buổi 04: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b4 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào …
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 Buổi 03: https://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b3 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegram Kênh Ap…
 
Lớp Thấu Hiểu Sức Khoẻ - Kiến Tạo An Vui Khóa 09 diễn ra từ ngày 09.11.2022 đến 23.11.2022 Slide bài giảng: Buổi 01: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b1 Buổi 02: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k9b2 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://link.wit.edu.vn/telegramKênh Apple Podcast: https://link.wit.edu.vn/apple-podcastGo…
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh