Anh Dep Trai công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
Chương 9. Phạm Tội Là Chính, Ma Túy Là Phụ Chương 10. Tội Phạm Khủng Bố Chương 11. Những Người Tử Tế Chương 12. Bệnh Tâm Thần, Hay Nhân Cách Tội Phạm? Chương 13. Giam Giữ Chương 14. Trở Lại “Trại Cải Tạo” Chương 15. Thay Đổi Kẻ Phạm Tội. Chương 16. “Cải Tạo” Hay Tạo Ra Nhiều Tội Phạm Hơn? --- Send in a voice message: https://anchor.fm/anhdeptrai/me…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
38 Pháp Hạnh Phúc Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: H…
 
Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: Học thông được luật…
 
Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: Học thông được luật…
 
Hạnh Phúc 1: Không thân cận với kẻ ác. Hạnh Phúc 2: Thân cận với bậc thiện Trí thức. Hạnh Phúc 3: Cúng dường đến bậc đáng cúng dường. Hạnh Phúc 4: Ở trong xư nên ở. Hạnh Phúc 5: Tánh các người có việc lành để dành khi trước. Hạnh Phúc 6: Giữ mình theo lẽ chánh. Hạnh Phúc 7: Học nhiều hiểu rộng. Hạnh Phúc 8: Có nghề. Hạnh Phúc 9: Học thông được luật…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
MỤC LỤC • LỜI GIỚI THIỆU • MỞ ĐẦU o LOẠI BỎ RÀO CẢN VỚI HOẠT ĐỘNG NẮM BẮT TƯ DUY TỘI PHẠM • 1. THẤT BẠI TRONG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN TỘI PHẠM o Môi trường không gây ra tội phạm o Vai trò của yếu tố sinh học với tội phạm • 2. CHA MẸ KHÔNG HỀ BIẾN CON CÁI THÀNH TỘI PHẠM o Con cái chối bỏ cha mẹ • 3. ÁP LỰC TỪ BẠN BÈ o Không có lời bào chữa nào cho tội p…
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login