Bethel Church Redding công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Este mensaje es la parte 1 de la serie, Dios de Avivamiento. Esta semana, Bill Johnson enseña sobre el precio del avivamiento. Una generación por sí sola no podrá llegar al lugar hacia donde nos dirigimos. Debemos abrazarlo de la manera en la que se manifieste. https://www.bethel.tv/podcasts/donateBởi Bill Johnson
 
Lo que el enemigo deseaba utilizar para mal, el Señor lo está usando para bien en nuestras vidas. Kris Vallotton comparte con nosotros lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos difíciles. ¡Es a través de la humildad que Dios nos guiará hacia adelante! https://www.bethel.tv/podcasts/donateBởi Kris Vallotton
 
Bill Johnson insegna sulla potenza e la necessità di vivere una vita piena di speranza. La speranza è ancorata nell'eternità, e lavora a ritroso nel tempo dal quel luogo che impatta ogni parte della nostra vita. Se i tuoi pensieri sono radicati nella mancanza di speranza,allora la vita di speranza sta per fiorire appena Dio ti da il pensiero basato…
 
Bill Johnson continua la sua serie sul proposito della prosperità evidenziando l'obbedienza attraverso la decima e le offerte. L'obbedienza nel naturale attraverso le tue risorse, incluse quelle finanziarie, ti qualifica per affdarti ricchezze nel regno invisibile (spirituale) . Allo stesso tempo, sperimentando le vere ricchezze di Dio nella tua vi…
 
Bill Johnson inizia una nuova serie sul proposito della prosperità evidenziando le missioni. Dio dà il mandato a tutti i credenti per un impatto a cambiare il mondo , andando , inviando e pregando per le nazioni. La prosperità finanziaria è stata rilasciata in modo che ognuno possa avere ciò di che potersi sostentare, ma è anche posizionata per ess…
 
Kris Vallotton ci sfida ad essere aperti a Dio e lasciare che lui parli ai nostri cuori. È importante conoscere Dio, ma Dio conosce noi? Il Signore vuole conoscere come è il nostro cuore, e Lui ha bisogno che tu gli dai accesso e Inviti Lui ad entrare. Dio vuole conoscerci intimamente quindi sii incoraggiato e reale e vivi in modo autentico davanti…
 
Eric Johnson insegna sull'importanza di trovare e rilasciare un unica voce. C'e' una massiccia collisione della realta' che Dio e' senza fine, con la realta' che Dio vive e trova piacere in te. Il mondo necessita' credenti autentici che possono articolare la curiosita' dell'infinito. Il Dio dell'universo ha pagato l'ultimo prezzo per l'ultimo tempi…
 
Bill Johnson insegna sul significato di vivere la vita con una mente rinnovata. Lui usa esempi attraverso tutto il vamgelo di Marco per dimostrare il modo in cui la realtà interiore di Ges? trasforma la Sua realtà esteriore. Non appena Dio trasforma la nostra mente, la nostra vittoria interna diventa la nostra vittoria esteriore.…
 
Eric Johnson ci insegna ad applicare la saggezza al favore. Ci mostra la saggezza di Davide, Stefano e Gesù, i quali hanno sperimentato il favore di Dio, ma non quello dell'uomo. Eric ci spiega come ognuno di loro ha gestito il fatto di essere stato predato e come hanno confidato in Dio. Quando il nostro favore non è ben ricevuto dagli uomini, rima…
 
Brian a Jenn Johnsonovi u?í o životním stylu uctívání. Povzbuzují nás, abychom se zapojili do r?zných poloh uctívání, které se dají nalézt v Bibli. Stejn? jako král David jsme pozváni k tomu, abychom nacházeli Boží srdce a navazovali s ním v?elé spojení. Stáváme s Tím, koho uctíváme!Bởi Brian & Jenn Johnson
 
Bill Johnson zahájil novou sérii o uctívání. Jsme stvo?eni k tomu, abychom reagovali na Boží p?ítomnost uctíváním, b?hem n?hož jsme nep?etržit? prom??ováni do podoby Ježíše. Díkuvzdání a chvála jsou nezbytné ob?ti, ale v uctívání se my sami stáváme živou ob?tí. B?h hledá uctíva?e: staneš se jedním z nich?…
 
Bill Johnson nás povzbuzuje, abychom žádali Boha o víc za každou cenu. Abychom se vyhnuli klamu, musí být hlad po Bohu v souladu s t?mito biblickými hodnotami: uznání Ježíše jako syna Božího, autorita Písma a nezbytnost vykazatelnosti ve spole?enství. Nechte se povzbudit k vášnivému následování Pána a k tomu, abyste Jej ješt? více hledali.…
 
Bill Johnson povzbuzuje t?lo Kristovo, aby obklopilo a podpo?ilo ty, kte?í podstoupili výjime?né riziko v oblasti financí, vztah?, zdraví a služby, a stále ?ekají na sv?j pr?lom. Stejn? jako vid?li Jozue a Izraelité nadp?irozený pr?lom, když obcházeli sedmý den hradby Jericha, tak uvidíme i my odpov?di našich modliteb, pokud neztratíme nad?ji. B?h …
 
Bill Johnson vyu?uje o služebnictví. Synové a dcery Boží, kte?í si jsou jistí svou identitou, jsou t?mi nejlepšími služebníky. Slouží s nad?jí, protože vidí, že B?h buduje n?co, co má ur?itý ú?el a plán, který se nestále napl?uje. Služme našim m?st?m v nad?ji, že poznají lásku dokonalého Otce.Bởi Bill Johnson
 
Bill Johnson vyu?uje o ?ty?ech základních hodnotách Bethelu a typech chování, které nás na jejich základ? charakterizují. B?h je dobrý, proto se od nás požaduje, abychom snili ve velkém. Protože nic není nemožné, zna?nou ?ást našich život? by m?l charakterizovat risk. Vše, co kdy budeme pot?ebovat, bylo zajišt?no na k?íži, proto se musíme dostat do…
 
Danny Silk nám poukazuje na požehnání, které p?ijímáme od našich apoštolských otc? a matek. Mít ve svém život? otce znamená dostat se do proudu jejich pomazání, které tak m?že téct v celé své velikosti do vašeho života i skrze n?j. Nechte se povzbudit a rozši?te svou kapacitu p?ijímat dobrotu, p?íležitosti, p?íze? a požehnání, zatímco stojíte pod p…
 
Bill Johnson vyu?uje o tom, jak d?ležité je obnovovat svou mysl a uvád?t každou myšlenku do poddanství. Naše rozhodnutí v??it lži je to, co ji zmoc?uje, protože lež sama o sob? nemá moc utkat se s krásou a silou pravdy. Nechte se povzbudit k volb? pravdy. Kéž vaše myšlenky odráží Otce jako toho, kdo má poslední slovo.…
 
Bill Johnson mluví o tom, jak bychom m?li reagovat na nezodpov?zenou modlitbu. Nastavte své srdce tak, abyste hledali nejprve Království. Pak spolupracujte s Bohem, a? už to znamená za?ít uchvacovat vírou nebo odpo?ívat jako dít? a ?ekat, až On p?inese pr?lom. Žijte naplno a uv?domujte si d?ležitost situace, do které vás posadil.…
 
Bill Johnson vyu?uje o tom, jak p?ijmout pr?lom do svého života. To jediné, co nám m?že pomoci neustále postupovat v Božích v?cech, je z?stat chudý v duchu. Nezapome?te, že vše, co se d?je v nás a skrze nás, je výrazem extravagantní Boží milosti. Tento pohled nám umožní zažít pr?lom, aniž bychom si za?ali ?init nároky.…
 
Paul Manwaring vyu?uje o odpo?inku. Odpo?inek je místem, kde p?ijímáme autoritu v Bohu, a zaslíbení, které vy?kl nad našimi životy, místem, odkud se ve ví?e m?žeme posunout k tomu, co nevidíme. A? už jsou okolnosti jakékoli, proste o odvahu vykro?it ve ví?e sm?rem k zaslíbené zemi!Bởi Paul Manwaring
 
Bill Johnson u?í o pravém významu u?ednictví. Obvykle definujeme vít?zství jako konfrontaci a zm?nu vn?jších okolností, kterým ?elíme. B?h však pokládá za vít?zství to, když po ztrát? pokra?ujete v modlitbách a v??íte v Jeho charakter a dobrotu. B?h si ctí toho, když Ho hledáte i poté, co v?ci nevyšly tak, jak jste ?ekali.…
 
Bill Johnson uzavírá svou sérii o zám?ru prosperity modlitbou za rok milosti – za odstran?ní všech dluh? a omezení. B?h nás povolává, abychom ukazovali národ?m Jeho dobrotu skrze požehnání a p?íze? na našich životech. Pán ni?í ko?eny úzkosti a strachu, které se týkají pen?z. Bu?te povzbuzeni, den pomazání pro smazání dluh? je tady.…
 
Bill Johnson pokra?uje ve své sérii o prosperit? se zám?rem, vysv?tluje rozdíl mezi pen?zi, které mají být semenem a pen?zi, které mají být chlebem. Semeno je pro zasévání a investování do budoucnosti, abyste m?li více zdroj?, které byste mohli investovat do ostatních, zatímco chléb je pro aktuální osobní požitek a pot?šení. Jak naše zdroje porosto…
 
Bill Johnson continua la sua serie sul proposito della prosperità evidenziando l'obbedienza attraverso la decima e le offerte. L'obbedienza nel naturale attraverso le tue risorse, incluse quelle finanziarie, ti qualifica per affdarti ricchezze nel regno invisibile (sporituale) . Allo stesso tempo, sperimentando le vere ricchezze di Dio nella tua vi…
 
Bill Johnon pokra?uje ve své sérii na téma: Prosperita se zám?rem. Zd?raz?uje poslušnost v desátcích a darech. Poslušnost v p?irozeném sv?t? týkající se vašich zdroj? - v?etn? financí – vás kvalifikuje k tomu, aby vám mohlo být sv??eno pravé bohatství v neviditelném sv?t?. Platí to i obrácen?: prožívání pravého Božího bohatství v duchovním život? o…
 
Bill Johnson pokra?uje v sérii na téma „prosperita se zám?rem“, tentokrát se zam??uje na desátky. Písmo nás u?í, že hojnost požehnání je výsledkem hledáním nejprve Božího království. I když si nem?žete od Boha nic koupit, poslušnost v desátcích bude mít za výsledek uvoln?ní duchovního požehnání. Poslušnost demonstruje vládu Ježíše Krista ve vašem ž…
 
Danny Silk u?í o rozdílu mezi životem plným nad?jných vyhlídek a praxí, kdy Boha vkládáme do „krabice“ našich p?edem vytvo?ených o?ekávání. Nad?jné vyhlídky se opírají o naše zkušenosti s Jeho dobrotou v našich životech a chápání, že On je tím nejlepším otcem, jakého jsme si mohli p?át. Jestliže máme srdce plná nad?jných vyhlídek, o?ekáváme v budou…
 
Bill Johnson parla della potenza della resurrezione di Gesù; sul fatto che la pietra sulla tomba non era stata spostata via per far uscire Gesu', ma piuttosto per mostrare fede nel momento in cui gli osservatori avessero visto la tomba vuota. Gesu' ci diede un messaggio che è pronto per ritornare; che il Regno dei cieli è a portata di mano e raggiu…
 
Kris Vallotton continua la sua serie sui profeti, evidenziando le vite di Daniele e Giuseppe. Tutti e due esercitavano un ministero clandestino costruendo relazioni con i loro re, amandoli oltre a quanto loro meritassero. Queste relazioni diedero loro accesso per influenzare il governo delle nazioni. impariamo da Daniele e Giuseppe , amando la gent…
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login