Hong công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
ಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂglishನಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆಮರದಡಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ, ಒಂದಷ್ಟು ತರ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಂಗೆಮರದಡಿ ಕನ್ನಡ Podcast - ಅನಾಹತ Org ಪ್ರಸ್ತುತಿ Exploring ideas around art, history, science, economics, and society under the cool shade of the Honge Tree. Tune into Hongemaradadi Kannada Podcast now. Send us an email to anaahataorg@gmail.com and tell us what you think of the show. Follow us on https://w ...
 
Hong Kong Confidential is a podcast designed to educate and entertain. Jules Hannaford interviews interesting people in Hong Kong about their lives, personal journeys and secrets. Guests share their wisdom, experiences and insights with our audience. Guests include a doula, a dating and relationship coach, community leaders, LGBTQ+ activists, human rights defenders, abuse survivors, psychologists, life coaches, recovered addicts, authors, a fire fighter, a matchmaker, accomplished business w ...
 
Every thing you need to know to get the most out of Hong Kong. Each Monday local comedian Vivek Mahbubani and Australian comic Andy Curtain dive into something you never knew was going on. If you’re thinking of moving, just arrived, or have been here your whole life, there’s so much more for you to enjoy about Hong Kong. This is the place to find it.
 
Annemarie Evans explores Hong Kong and digs up many aspects of our social, cultural, architectural and artistic heritage. Catch it live: Saturdays 7:30am - 8:00am, first broadcast Sundays 6:15pm - 6:45pm, repeat broadcast Podcast: Weekly update and available after its first broadcast. ************************* If you would like to share your story or idea with us, please contact us at hkhradio3@gmail.com *************************
 
The Hong Kong Football Podcast comes to you from Kowloon, Hong Kong. Every fortnight. Hosted by James Legge and Tobias Zuser. Available on iTunes, Stitcher, Spotify, Podcast Addict, Acast, Soundcloud, Offside.hk and many more. Please support our crowdfunding for the annual Season Review print magazine here: https://www.fringebacker.com/en/projects/the-hong-kong-football-podcast-season-review-2018-19/ Contact us at podcast@offside.hk
 
Welcome to a new kind of school, where we talk about career paths you don’t normally get to hear about in the classroom. Every episode, I talk to someone with an interesting life path and learn about how they got to where they are today. We feature successful people in a mix of traditional and nontraditional careers. Join us as you learn from others what it’s like to make a living as a comedian, become a culinary director, start your own non-profit, become a CMO, get your own magic show in V ...
 
This podcast by KELY Support Group (KELY) highlights stories and conversations with a variety of Hong Kong’s youths all from different backgrounds and provides a medium for young people to connect and understand each other. Each season consists of new stories by different youth discussing a new topic. There are episodes from Cantonese speakers and English speakers. Every person featured experiences our home differently, so we hope that you listen to each episode, connect with these youths, a ...
 
These podcasts include things about Hong Kong Broadcasting industry. Everything from people to schools, how to get started in this field and so on. It works great for people who are interested in the broadcasting field in Hong Kong but have no clue of how to get started. You will also get a background information of what it's like to be in the Hong Kong broadcasting field.
 
Hong Kong has again erupted in protest over frustrations with Beijing’s increasingly iron-clad rule. In response, embattled Hong Kong government leader Carrie Lam has authorized aggressive police tactics. Communist Party of China leader Xi Jinping has threatened to send in domestic security forces to quell the demonstrators. In “Hong Kong on the Brink,” CSIS’s Freeman Chair in China Studies Jude Blanchette and Chief Communications Officer Andrew Schwartz unpack the latest developments in thi ...
 
(Bahasa Indonesia) Kami warga Hong Kong, sangat senang melancong dan gemar berkelling dunia. Namun kami justru tidak tertarik untuk melancong di Hong Kong. Kami tak pernah menjadikannya sebagai pilihan pertama untuk destinasi wisata kami, apalagi menggalinya lebih dalam . “Apa yang bisa ditawarkan oleh Hong Kong?” Begitulah pertanyaan kami. Dalam program “Cerita Hong Kong Stories – Menemukan Kembali Hong Kong”, para tamu dari berbagai sektor, minat, dan keahlian diundang untuk merancang rute ...
 
We Hongkongers are enthusiastic about travelling and we trek around the globe. When it comes to travelling within Hong Kong though, we are simply not interested. We never consider the place our first choice as a destination, not to mention digging deeper into it. “What does Hong Kong have to offer?” That’s our question. In “Hong Kong Stories – Rediscover Hong Kong”, guests from various sectors and with different interests and specialties are invited to design “alternative” travel routes toge ...
 
Kongkast is Hong Kong's drum and bass / dubstep podcast featuring new, old and unreleased tunes from around the World. The sessions are recorded weekly at the Kongkretebass HQ in Hong Kong and hosted by DJ Wash. Special episodes by guest DNB artists from the Asian/Oceanic region and beyond are a regular feature. Occasionally dipping into other genres such as Breaks, Hip Hop, Reggae and more... Thanks for listening in! DJ Wash and Kongkretebass
 
(Bahasa Indonesia)Hong Kong benar-benar merupakan kota dunia. Di sini Anda dapat menemukan kewarganegaraan dari seluruh dunia. Menurut sensus pada tahun 2011, terdapat 451,000 minoritas etnik yang tinggal di Hong Kong, membentuk 6,4% dari populasi total. Terjadi peningkatan tiga kali lipat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu.Serial ini mendokumentasikan kehidupan minoritas etnik yang tinggal lama di di Hong Kong, terutama bagaimana mereka hidup di antara orang Tionghoa lokal. Subyek-subyekn ...
 
Hong Kong is truly a world city. Here you can find nationalities from all over the globe. According to the 2011 census, there are 451,000 ethnic minorities living in Hong Kong, making up 6.4% of the total population. It is a threefold increase from ten years ago. This series documents the lives of ethnic minorities with long-term residency in Hong Kong, especially how they live among the local Chinese. The subjects include the grassroots, those who have a certain degree of success in their c ...
 
Loading …
show series
 
Whether it’s a bad job interview or disappointing grades, we’ve all had those moments where things don’t work out how we hoped (or, if it’s 2020, a whole year of things not going to plan). But for this episode’s super-inspiring guest, it’s all about how you react when things don’t go to plan. Hannah Cecille grew up in a musical household and she al…
 
Today we are talking about Amazon Japan with the Japan guy - Nick Katz. He is a seven figure seller in Japan and we talk about selling in the Japanese market on Amazon. Let's tune in. For full show notes, check out GlobalFromAsia.com/amazon-japan/. The post GFATV330 Amazon Japan: What It Takes (Plus Bonus Sales Channels) with Nick Katz appeared fir…
 
DJ takes on a journey of love while we revisit a story of another love quest from Jessica. These true, first person stories were told before a live audience in Hong Kong. We are very proud of our Hong Kong community and would love you to become a part of it. You can find details on the website www.hongkongstories.com or email storieshongkong@gmail.…
 
This episode explores the different usages and meanings of 咗 (Dummy PY: Jaw), 完 (Dummy PY: Yuen) and 晒 (Dummy PY: Sai), 過 (Dummy PY: Gwoh), how they are applied to form Basic past, present perfect, "Future past tense" sentences. Written material: http://www.theartofhongkongesebyadummy.com/past-present-perfect-future-past-tense Music credit: www.ben…
 
Liz Lau discusses her love of pottery and creativity. She is the creator of LUMP Studio which is a fully-equipped ceramic studio in Wong Chuk Hang in Hong Kong. Liz and her team are creating a book where they are investigating and documenting the history of pottery in Hong Kong and their efforts to save the last Dragon Kiln. We learn about the Drag…
 
My guest today needs to introduction. The COVID situation hasn’t deterred him from running self-created “races” which are even more insane compared to the original races. For example, running Lantau 70 and Translantau for fun. He also completed the 4 trails this year while running at 4 minutes Ks in the final stretch. He does […] The post #HKTRP #7…
 
Did Kitchee deserve to win the title? What to make of R&F's sudden withdrawal from the Premier League? And has the 1st Division become the graveyard of the HKPL? James Legge and Tobias Zuser are once again joined by Jonathan White to talk about the dramatic finish of what was probably the strangest season in local football history. They also look a…
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login