3.04 - Polyatomic Ions - 14:06

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705806 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY TERMS:</span> 2 or more non-metals, <span style="font-weight: bold;">N</span>ick the <span style="font-weight: bold;">C</span>amel <span style="font-style: italic;">ate</span> a <span style="font-weight: bold;">Cl</span>am for <span style="font-weight: bold;">S</span>upper in <span style="font-weight: bold;">P</span>hoenix, "<span style="font-weight: bold;">ate</span>" ending<br /><br />Underlined letter represents the atom<br /># of consonants = # of oxygens<br /># of vowels = # of negative charges associated with polyatomic<br />Ending is "<span style="font-weight: bold;">ate</span>" - except for ammonium ion and hydroxide ion<br /><br />5 Step Cross over rule:<br />- Remember that polyatomic has brackets and the charge is written outside of the brackets<br />- remove brackets when the number outside of the brackets is a "1"javascript:void(0)<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=up9G7VFg"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=60vdc0SI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=1sB7BA2d"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=pBtR2RPL"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=pBtR2RPL" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=4BIgFjXB"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=Xi9L1Rxt"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=Xi9L1Rxt" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Papapodcasts/~4/JtCvVipxG_k" height="1" width="1" alt=""/>

40 tập