3.08 - Covalent Compounds - 14:25

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705799 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY TERMS:</span> 2 or more non-metals<br /><br /><span style="font-weight: bold;">Prefixes:</span> <span style="font-style: italic;">mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca</span><div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=T3jt6PEu"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=Xo5336g6"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=0UPL7C0b"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=S84m6FzR"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=S84m6FzR" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=ilNbh0gH"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=yVUbuhwu"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=yVUbuhwu" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Papapodcasts/~4/uQYZbwAXEpo" height="1" width="1" alt=""/>

40 tập