5.04 - Double Displacement Reactions - 6:13

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705842 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY CONCEPTS:</span><br /><br />pairing metals and non-metals<br /><br />metals switch places with the other metal in the reaction<br /><br />Don't forget the 5 Step Cross Over Rule! Don't forget to balance the equation.<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=hYlkeKzA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=C90qQLZD"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=VqnKByqZ"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=DY54jJtM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=DY54jJtM" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=VGttASVm"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=wReTqHN8"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=wReTqHN8" border="0"></img></a> </div>

40 tập