5.05 - Neutralization Reactions - 7:11

 
Chia sẻ
 

Manage episode 121705856 series 109902
Thông tin tác giả Papapodcasts được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
<br /><br /><span style="font-weight: bold;">KEY CONCEPTS:</span><br /><br />-special type of double displacement reaction<br /><br /><span style="font-style: italic;">acid + base --> salt + water</span><br /><br /><span style="font-weight: bold;">REACTANTS</span><br /><span style="font-style: italic;">acids</span> - either binary acids or oxy-acids (contain H)<br /><span style="font-style: italic;">bases</span> - contain hydroxide (OH)<br /><br /><span style="font-weight: bold;">PRODUCTS</span><br /><span style="font-style: italic;">salt</span> - ionic compound (ANY metal and non-metal)<br /><span style="font-style: italic;">water</span> - we know what that is<div class="feedflare"> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=j60oXJRX"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=41" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=F8QNRkv8"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=42" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=TgzQ1y4L"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=52" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=ciWWMwsn"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=ciWWMwsn" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=oXnK7GqM"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?d=50" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?a=LOr1GPdp"><img src="http://feeds.feedburner.com/~f/blogspot/Papapodcasts?i=LOr1GPdp" border="0"></img></a> </div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/blogspot/Papapodcasts/~4/7h61hNfag0Q" height="1" width="1" alt=""/>

40 tập