I'll Show You The Way (part 2)(Elementary)

21:53
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535227 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Giving and following directions in another language can be hard. In this episode, Chinese host and Mandarin teacher, Will Xu, walks you through how to do it in Chinese. Vocabulary: 过头 Guòtóu Too far, overdone, past the point 路口 Lùkǒu Intersection 掉头 Diàotóu Turn around (car) 然后 Ránhòu Then 过 Guò Past 往 Wǎng Towards 右 Yòu Right 左 Zuǒ Left 拐 Guǎi Turn 拐弯 Guǎiwān Turn the corner 前 Qián Straight 到了 Dàole Arrived, Here we are Dialogue: 乘客:哦。。过头了。 在前面的路口掉头。 Chéngkè: Ó.. Guòtóule. Zài qiánmiàn de lùkǒu diàotóu. Passenger: Oh. . we missed it. Turn around at the intersection ahead. 司机: 好。然后呢? Sījī: Hǎo. Ránhòu ne? Driver: OK. and then? 乘客: 过了那个银行后,右拐。 Chéngkè:Guòle nàgè yínháng hòu, yòu guǎi. Passenger: After passing the bank, turn right. 司机:这里往左吗? Sījī: Zhèlǐ wǎng zuǒ ma? Driver: Is it to the left here? 乘客:不用拐弯。继续往前 - 快到了。 到了。 就是这里。 Chéngkè: Bùyòng guǎiwān. Jìxù wǎng qián - kuài dàole. Dàole. Jiùshì zhèlǐ. No need to turn. Keep going - almost there. Here we are. This is the place. Catch My Drift: A: 是这个超市吗? B:不是。过头了。 A:那我在前面那个路口掉个头。 B:好。然后往右拐。 A:继续向前吗? B:对。过了红绿灯往左。 A:是前面那个超市吗? B:对,就是那儿。 Supplementary words/phrases: 转身 Zhuǎnshēn Turn Around 掉个头 Diào gètóu Turn Around (more informal) 十字路口 Shízìlù kǒu Four - way intersection 饿过头了 È guòtóule Past the point of hunger 睡过头了 Shuì guòtóule Oversleep 用过头了 Yòng guòtóule Overused 听过头了 Tīng guòtóule Heard too many times

27 tập