It's Raining and I Don't Have an Umbrella (Newbie)

17:38
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535225 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this podcast, another from our language teaching archives, Chinese host and Mandarin teacher, Kappa Zhao, talks about the weather in Chinese. Co-host and long time student of Mandarin, Lindi, follows along and helps to guide other learners down the path to understanding and speaking Chinese. 下雨了,我却没带伞 Xià yǔle, wǒ què méi dài sǎn It's raining and I don't have an umbrella Vocabulary: 下雨 Xià yǔ Raining 糟糕 Zāogāo Oh no! 带 Dài To take, bring 别 Bié Don't 担心 dānxīn Worry 雨伞 Yǔsǎn Umbrella 一起 Yīqǐ Together Dialogue: A: 下雨了。。。 Xià yǔle... It's raining. B:糟糕!没带雨伞。。 Zāogāo! Mei dài yǔsǎn.. Oh no! I didn't bring my umbrella... A:别担心。我带了。我们一起走吧! Bié dānxīn. Wǒ dàile. Wǒmen yīqǐ zǒu ba! Don't worry. I brought one. Let's get going! B:谢谢 Xièxiè Thanks Supplementary Vocab/Phrases: 今天我去学校,但是我没有带书。 Jīntiān wǒ qù xuéxiào, dànshì wǒ méiyǒu dài shū. Today I went to school, but didn't take my books. 我要记得带我的墨镜去沙滩 Wǒ yào jìdé dài wǒ de mòjìng qù shātān I have to remember to take my sunglasses to the beach 今天(的)天气怎么样?Jīntiān (de) tiānqì zěnme yàng? How's the weather today? 今天出太阳。Jīntiān chū tàiyáng。It's sunny today. 今天刮风 Jīntiān guā fēng. It's windy today 今天多云 Jīntiān duōyún. It's cloudy today 今天有雾 Jīntiān yǒu wù. It's foggy today 今天打雷闪电 Jīntiān dǎléi shǎndiàn. There's Thunder and Lightening today. 今天外面很冷 Jīntiān wàimiàn hěn lěng. It's cold outside today. 今天很热 Jīntiān hěn rè. Today's very hot. 今天下雪 Jīntiān xià xuě. It's snowing today. 今天下冰雹 Jīntiān xià bīngbáo. It's hailing today. Catch My Drift: A: 糟糕!我没带字典! B:别担心,我带了。你可以坐在我旁边。 A:太好了!那样就可以一起看了。

27 tập