Unappreciated at Work (Advanced)

29:09
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535217 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Feeling unappreciated at work? You'll feel better after hearing about the man in this true story, pulled from an article in the New York Times. Vocabulary: 出版社 Chūbǎn shè Publishing House 琢磨 Zhuómó To Ponder 雇员 Gùyuán Employee 校对员 Jiàoduì yuán Proofreader 心脏病突发 Xīnzàng bìng tū fā Heart Attack 安详 Ānxiáng Serene 埋头 Máitóu (To Bury One's Head) Immerse oneself into 验尸报告 Yànshī bàogào Autopsy Report 教科书 Jiàokēshū Textbook 手稿 Shǒugǎo Manuscript 时不时 Shíbùshí Occasionally Dialogue: 据纽约时报: 一家出版社的管理人员们正忙着琢磨为什么没人注意到一民雇员已经坐在他的桌前死去五天了,更没人去询问一下。五十一岁的乔治 特克波姆 是位校对员。在纽约的一家出版社工作了三十年了。一天在一间有23位同事的开放型办公室里,死于心脏病突发。他在周一安详的去世了,但是直到周六才有一位打扫办公室的清洁工问起他为什么在周末上班。 他的主管艾莉奥特华查斯基说到,乔治总是早上第一个到,晚上最后一个走,所以看到他老是保持者同一个姿势,没有人觉得有什么不对劲。他总是埋头工作,而且很内向。验尸报告表明他已经死于冠心病五天了。去世前,乔治正在校对医学教科书的手稿。 也许你应该时不时的用肘碰一下你的同事。 这个故事告诉我们:别拼命工作了 - 反正没人会注意的。 Jù niǔyuē shíbào: Yījiā chūbǎn shè de guǎnlǐ rényuánmen zhèng mángzhe zhuómó wèishéme méi rén zhùyì dào yī mín gùyuán yǐjīng zuò zài tā de zhuō qián sǐqù wǔ tiānle, gèng méi rén qù xúnwèn yīxià. Wǔshíyī suì de qiáozhì tè kè bō mǔ shì wèi jiàoduì yuán. Zài niǔyuē de yījiā chūbǎn shè gōngzuòle sānshí niánle. Yītiān zài yī jiàn yǒu 23 wèi tóngshì de kāifàng xíng bàngōngshì lǐ, sǐ yú xīnzàng bìng tú fā. Tā zài zhōuyī ānxiáng de qùshìle, dànshì zhídào zhōuliùcái yǒuyī wèi dǎsǎo bàngōngshì de qīngjié gōng wèn qǐ tā wèishéme zài zhōumò shàngbān. Tā de zhǔguǎn ài lì ào tè huá chá sī jī shuō dào, qiáozhì zǒng shì zǎoshang dì yīgè dào, wǎnshàng zuìhòu yīgè zǒu, suǒyǐ kàn dào tā lǎo shì bǎochí zhě tóng yī gè zīshì, méiyǒu rén juédé yǒu shé me bùduìjìn. Tā zǒng shì máitóu gōngzuò, érqiě hěn nèixiàng. Yànshī bàogào biǎomíng tā yǐjīng sǐ yú guàn xīnbìng wǔ tiānle. Qùshì qián, qiáozhì zhèngzài jiàoduì yīxué jiàokēshū de shǒugǎo. Yěxǔ nǐ yīnggāi shíbùshí de yòng zhǒu pèng yīxià nǐ de tóngshì. Zhège gùshì gàosù wǒmen: Bié pīnmìng gōngzuòle - fǎnzhèng méi rén huì zhùyì de. Catch My Drift: A:我今天在纽约时报上看到了一则新闻。纽约一家出版社的一个雇员在他的桌前死去五天了。竟然没有一个人发现。而且他工作的办公室还是开放型的。里面还有很多其他的同事。 Wǒ jīntiān zài niǔyuē shíbào shàng kàn dàole yī zé xīnwén. Niǔyuē yījiā chūbǎn shè de yīgè gùyuán zài tā de zhuō qián sǐqù wǔ tiānle. Jìngrán méiyǒu yīgè rén fà xiàn. Érqiě tā gōngzuò de bàngōngshì háishì kāifàng xíng de. Lǐmiàn hái yǒu hěnduō qítā de tóngshì. B:那真是太残了。他一定是一个总是埋头工作,而且很内向的人。不然怎么会没人发现他不对劲呢? Nà zhēnshi tài cánle. Tā yīdìng shì yīgè zǒng shì máitóu gōngzuò, érqiě hěn nèixiàng de rén. Bùrán zěnme huì méi rén fà xiàn tā bùduìjìn ne? A:是啊!他死于心脏病突发。周六被一位清洁工发现的。验尸报告表明,那时他已经死于冠心病五天了。去世前,他正在校对医学教科书的手稿。 Shì a! Tā sǐ yú xīnzàng bìng tū fā. Zhōu liù bèi yī wèi qīngjié gōng fāxiàn de. Yànshī bàogào biǎomíng, nà shí tā yǐjīng sǐ yú guàn xīnbìng wǔ tiānle. Qùshì qián, tā zhèngzài jiàoduì yīxué jiàokēshū de shǒugǎo. B:天啊!看来我们应该时不时的用肘碰一下我们的同事。 Tiān a! Kàn lái wǒmen yīnggāi shíbùshí de yòng zhǒu pèng yīxià wǒmen de tóngshì.

27 tập