109. Hypercalcemia in 10 minutes

10:27
 
Chia sẻ
 

Manage episode 291386413 series 2396832
Thông tin tác giả EM Board Bombs được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Want to experience the greatest in board studying? Check out our interactive question bank podcast- the FIRST of its kind here: https://emrapidbombs.supercast.tech Will you be one of the <10% of people who gets this question right?? Unless you use EM Rapid Bombs, we don't think so...

221 tập