Đảo Lộn (feat. DRS Prod by Kontrabandz)

4:30
 
Chia sẻ
 

Manage episode 192835801 series 1522650
Thông tin tác giả DAIKI and Vigga Dope được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Lyric by Daiki and DRS Prod by Kontrabandz Mixed and Mastered by Công Nguy?n (BNG Beats) https://www.facebook.com/congnguyen0791 DRS https://www.facebook.com/derrick.nguyen.5201 Lyric DAIKI: Ôi tr?i ?i... ??ng h? sinh h?c c?a tao d??ng nh? xáo tr?n T?t c? m?i th? hoàn toàn ??u b? ?ão l?n À... tao b? m?t ng? m?y hôm Ch?c... ch? nh? gì h?t tr?n Ch? nh? là gi? ta ?ây suy ngh? khôn l?n L?i mình nói ra ko còn là s? ?ùa c?t Bi?t ph?i làm gì cho cu?c s?ng mình t?t h?n Ch? có ?i?u là... ??i quá nhi?u shit, con nít bây gi? nó còn ?i?m h?n con bitch Ba má nó cho nó ?i h?c th?t vô ích Ch?c vì giáo d?c mang t? t??ng nó h?i m?i nên chúng nó ph?i "c?i m?" v? m?i m?t vs c? th? gi?i Khi?n c?ng ??ng ch?i v?i, ti?n và tri?u like... Là nh?ng gì chúng c? v?i t?iiiii HOOK Còn tao v?n c? nh? ng??i ? trên mây D??i ??t làm gì khi cu?c s?ng này quá ??o l?n mà sao mày ch?a ch?u trèo lên ?ây? Và tao c? g?ng t?ng ngày ?? ko b? chê bai Cùng các homies ph?n ??u ?? làm cho ngh? thu?t t?i tao ko nh?t phai Khi mà t??ng lai, t?t c? ??i thay, nhân gian ta yêu th??ng mai nay ??y ngang trái Nh? còn tao ?ây, v?n còn stay high, v?n mang l?i ni?m vui chân chính cho nhân loài Dù tao h?t rap v?n luôn ? trên mây Th? gi?i có t?m t?i ra sao, nh? là còn tao mãi sáng nh? m?t vì sao ? trên này !!! Ver 2 DAIKI Nói thì d?… nh?ng… v?n v?t r?i ??u s? thay ??i L? mai sau ta c?ng b? chính b?i cám d? xung quanh chi ph?i gây bi?t bao t?i l?i ?a r làm sao? Thôi c? t?i ?âu ?c thì t?i Nh?c ??u chi mà ph?i ngh? ng?i Ta c? làm t?t vi?c ta thôi H?i ?âu lo toan ?i?u xa xôi DRS: Vì th? tao chill, tao cu?n ?? cho v??t qua ngày t?m t?i Và xoá h?t nh?ng mu?n phi?n, nh?ng th? c?n chân và ng?n l?i C? g?ng thoát ra và ch?y tr?n Kh?i m?i th? và tránh xa ?i kh?i h? sâu cu?c s?ng, xi?ng gông, bay b?ng và xoay vòng, thay lòng nhanh chóngg Mà t?i sao ?ây, gi? làm sao bây gi?, khiii ( Khi con ng??i gi? ch? thích nh?ng m?ng mì) DAIKI Thù ??ch và nh?ng sân si ?âu có trong l?i gi?ng c?a Chúa và Ph?t Thích Ca Mâu Ni? Con ng??i ta v?n s?ng ích k? D? dàng gì mà t? b? tham v?ng b?n thân ?? ch? có th? li ti ?DRS Th? xác thì ?u ?? ? trong tâm trí luôn ??u ?á Mi?ng nói l?i hoa m?, ch?ng có gì xa x? phía sau h? gi?u bao ?i?u x?u xa Xã h?i, nó luôn khi?n tao ph?i c?m vi?t Cho dù c?ng c?, kh?ng b? thì luôn ph?i bi?t r?ng mày l? l?ng s? c? g?ng c?ng không th? nào gi?t th?ng này ! Hook Còn tao v?n c? nh? ng??i ? trên mây D??i ??t làm gì khi cu?c s?ng này quá ??o l?n mà sao mày ch?a ch?u trèo lên ?ây? Và tao c? g?ng t?ng ngày ?? ko b? chê bai Cùng các homies ph?n ??u ?? làm cho ngh? thu?t t?i tao ko nh?t phai Và khi mà t??ng lai, t?t c? ??i thay, nhân gian ta yêu th??ng mai nay ??y ngang trái Nh? còn tao ?ây, v?n còn stay high, v?n mang l?i ni?m vui chân chính cho nhân loài Dù tao h?t rap v?n luôn ? trên mây Th? gi?i có t?m t?i ra sao, nh? là còn tao mãi sáng nh? m?t vì sao ? trên này !!! Bridge Sao gi? ?ây, tao gi? ?ây v?n r?i trong ngàn câu h?i Ngàn bi?n c?, gian nan, th? gian luôn ph?i ch?u nhi?u ?au nhói.. Len l?i trong ?en t?i, còn th?y tia sáng nh? nhoi v?n chen l?i ? Cu?n h?t vào trang gi?y, ?? cháy h?t ngày dài và ta l?i, bayyyyyy Hook Còn tao v?n c? nh? ng??i ? trên mây D??i ??t làm gì khi cu?c s?ng này quá ??o l?n mà sao mày ch?a ch?u trèo lên ?ây? Và tao c? g?ng t?ng ngày ?? ko b? chê bai Cùng các homies ph?n ??u ?? làm cho ngh? thu?t t?i tao ko nh?t phai Khi mà t??ng lai, t?t c? ??i thay, nhân gian ta yêu th??ng mai nay ??y ngang trái Nh? còn tao ?ây, v?n còn stay high, v?n mang l?i ni?m vui chân chính cho nhân loài Dù tao h?t rap v?n luôn ? trên mây Th? gi?i có t?m t?i ra sao, nh? là còn tao mãi sáng nh? m?t vì saooooo trên này... END

38 tập