Episode 352 - July 21 - Bitext Free Trade 4

17:37
 
Chia sẻ
 

Series đã xóa ("Feed không hoạt động" status)

When? This feed was archived on May 03, 2022 12:42 (14d ago). Last successful fetch was on August 28, 2020 05:09 (1+ y ago)

Why? Feed không hoạt động status. Server của chúng tôi không thể lấy được feed hoạt động của podcast trong một khoảng thời gian.

What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.

Manage episode 262750309 series 2410142
Thông tin tác giả Dang Van được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In absolute terms or relative to the domestic market for that good, and under such conditions as to cause serious damage, or actual threat thereof, to a domestic industry producing a like or directly competitive good, the importing Party may, to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such damage and to facilitate adjustment, take emergency action in accordance with paragraph 6, consisting of an increase in the rate of duty on the good of the exporting Party or Parties to a level not to exceed the lesser of: Theo đó gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thực tế cho ngành công nghiệp nội địa sản xuất ra các sản phẩm tương tự hoặc các sản phẩm cạnh tranh trực tiếp, Bên nhập khẩu, xét thấy cần thiết nhằm ngăn chặn hoặc phòng vệ những thiệt hại đó và để thuận lợi các điều chỉnh, áp dụng hành động khẩn cấp phù hợp với khoản 6, bao gồm việc tăng thuế suất đối với hàng hóa đó của một hoặc các Bên xuất khẩu tới mức không vượt quá mức nào thấp hơn trong hai mức sau: the most-favoured-nation (MFN) applied rate of customs duty in effect at the time the action is taken; and thuế suất tối huệ quốc (MFN) áp dụng tại thời điểm hành động khẩn cấp được thực hiện; và the MFN applied rate of customs duty in effect on the day immediately preceding the date of entry into force of this Agreement for that Party. thuế suất MFN áp dụng vào ngày ngay sau ngày Hiệp định có hiệu lực cho Bên đó. Nothing in this article shall be construed to limit a Party’s rights and obligations under Article XIX of the GATT 1994, the WTO Agreement on Safeguards, or Chapter 6 (Trade Remedies). Không quy định nào trong Điều này được hiểu nhằm hạn chế quyền và nghĩa vụ của một Bên theo Điều 19 của GATT 1994, Hiệp định tự vệ của WTO, hoặc Chương HH (Các biện pháp phòng vệ thương mại). In determining serious damage, or actual threat thereof, the importing Party: Để xác định thiệt hại nghiêm trọng, hoặc đe dọa thực tế gây thiệt hại nghiêm trọng, Bên nhập khẩu: Shall examine the effect of increased imports from the exporting Party or Parties of a textile or apparel good benefiting from preferential tariff treatment under this Agreement on the particular industry, as reflected in changes in such relevant economic variables as output, productivity, utilization of capacity, inventories, market share, exports, wages, employment, domestic prices, profits and investment. Sẽ kiểm tra ảnh hưởng của việc gia tăng nhập khẩu từ một hoặc các Bên xuất khẩu hàng dệt may được hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định này tới ngành công nghiệp cụ thể, được phản ánh trong việc thay đổi các biến số kinh tế tương ứng như yếu tố đầu ra, sản lượng, công suất sử dụng, lượng hàng tồn kho, thị phần, lượng xuất khẩu, tiền lương, nhân công, giá nội địa, lợi nhuận và đầu tư. None of which either alone or combined with other factors, shall necessarily be decisive; and shall not consider changes in technology or consumer preference in the importing Party as factors supporting a determination of serious damage or actual threat thereof. Không một yếu tố nào trong các yếu tố kể trên tính riêng hoặc gộp lại với các yếu tố khác, được coi là yếu tố quyết định khi cần thiết; và sẽ không xem xét đến việc thay đổi công nghệ hoặc thị hiếu của người tiêu dùng tại Bên nhập khẩu như là yếu tố hỗ trợ trong việc quyết định thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa thực tế gây thiệt hại nghiêm trọng. The importing Party may take an emergency action under this Article only following its publication of procedures that identify the criteria for a finding of serious damage and only following an investigation by its competent authorities. Bên nhập khẩu có thể áp dụng hành động khẩn cấp theo quy định của Điều này tuân theo duy nhất các quy trình thủ tục của họ đã công bố mà xác định được các tiêu chí để phát hiện thiệt hại nghiêm trọng và tuân theo duy nhất cuộc điều tra tiến hành bởi các cơ quan có thẩm quyền của Bên đó.

369 tập