Episode 357 - July 26 - Bitext Free Trade 9

17:00
 
Chia sẻ
 

Series đã xóa ("Feed không hoạt động" status)

When? This feed was archived on May 03, 2022 12:42 (16d ago). Last successful fetch was on August 28, 2020 05:09 (1+ y ago)

Why? Feed không hoạt động status. Server của chúng tôi không thể lấy được feed hoạt động của podcast trong một khoảng thời gian.

What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.

Manage episode 262753483 series 2410142
Thông tin tác giả Dang Van được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
A textile or apparel good qualifies for preferential tariff treatment under this Agreement; or Một mặt hàng dệt may có đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định này hay không; hoặc Customs offences are occurring or have occurred. Vi phạm hải quan đang hoặc đã xảy ra. During a site visit under this article, an importing Party may request access to: Trong quá trình xác minh thực tế nhà máy theo quy định tại Điều này, Bên nhập khẩu có thể yêu cầu được tiếp cận với: Records and facilities relevant to the claim for preferential tariff treatment; or Các báo cáo và các cơ sở sản xuất, trang thiết bị liên quan đến yêu cầu cho hưởng ưu đãi thuế quan, hoặc Records and facilities relevant to the customs offences being verified. Các báo cáo và các cơ sở sản xuất, trang thiết bị liên quan đến vi phạm hải quan đang bị xác minh. Where an importing Party seeks to conduct a site visit under paragraph 2, it shall notify the host Party, no later than 20 days before the visit, regarding: Khi Bên nhập khẩu dự định tiến hành xác minh thực tế nhà máy theo quy định tại khoản 2, Bên nhập khẩu sẽ thông báo với Bên chủ nhà, không chậm hơn 20 ngày trước cuộc kiểm tra, liên quan tới: The proposed dates; Ngày dự kiến; The number of exporters and producers to be visited in appropriate detail to facilitate the provision of any assistance, but need not specify the names of the exporters or producers to be visited; Số lượng người xuất khẩu và người sản xuất được kiểm tra với các chi tiết phù hợp để tạo thuận lợi cho việc hỗ trợ, nhưng không cần nêu cụ thể tên của các người xuất khẩu hoặc người sản xuất bị kiểm tra; Whether assistance by the host Party will be requested and what type; Có yêu cầu sự hỗ trợ của Bên chủ nhà không và bằng hình thức nào; Where relevant, the customs offences being verified under paragraph 2(b), including relevant factual information available at the time of the notification related to the specific offences, which may include historical information; Nếu thích hợp, các vi phạm đang được xác minh theo quy định tại khoản 2(b), bao gồm các thông tin thực tế sẵn có tại thời điểm thông báo liên quan đến các vi phạm cụ thể, có thể bao gồm các thông tin lịch sử; Whether the importer claimed preferential tariff treatment. Việc nhà nhập khẩu đã yêu cầu cho hưởng ưu đãi thuế quan hay không. Upon receipt of information on a proposed visit under paragraph 2, the host Party may request information from the importing Party to facilitate planning of the visit, such as logistical arrangements or provision of requested assistance. Sau khi nhận thông tin về cuộc xác minh dự kiến theo quy định tại khoản 2, Bên chủ nhà có thể yêu cầu thông tin từ Bên nhập khẩu để tạo điều kiện lên kế hoạch cho cuộc kiểm tra xác minh, như việc bố trí đi lại hoặc cung cấp các hỗ trợ được yêu cầu. Where an importing Party seeks to conduct a site visit under paragraph 2, it shall provide the host Party, as soon as practicable and prior to the date of the first visit to an exporter or producer under this article, with a list of the names and addresses of the exporters or producers it proposes to visit. Khi Bên nhập khẩu dự định tiến hành xác minh thực tế nhà máy theo quy định tại khoản 2, Bên nhập khẩu sẽ cung cấp cho Bên chủ nhà, sớm nhất trong khả năng thực tế và trước ngày xác minh đầu tiên tới người xuất khẩu hoặc người sản xuất theo quy định tại Điều này, với danh sách các tên và địa chỉ của các người xuất khẩu hoặc người sản xuất dự định tiến hành xác minh. Where an importing Party seeks to conduct a site visit under paragraph 2: Khi Bên nhập khẩu dự định tiến hành xác minh thực tế nhà máy theo quy định tại khoản 2: Officials of the host Party may accompany the importing Party during the site visit. Các công chức của Bên chủ nhà có thể đi cùng Bên nhập khẩu trong quá trình xác minh thực tế nhà máy.

369 tập