Episode 358 - July 27 - Bitext Free Trade 10

16:30
 
Chia sẻ
 

Series đã xóa ("Feed không hoạt động" status)

When? This feed was archived on May 03, 2022 12:42 (14d ago). Last successful fetch was on August 28, 2020 05:09 (1+ y ago)

Why? Feed không hoạt động status. Server của chúng tôi không thể lấy được feed hoạt động của podcast trong một khoảng thời gian.

What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.

Manage episode 262753482 series 2410142
Thông tin tác giả Dang Van được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Officials of the host Party may, in accordance with its laws and regulations, on request of the importing Party or on its own initiative, assist the importing Party during the site visit and provide, to the extent available, information relevant to conduct the site visit. Các công chức của Bên chủ nhà có thể, phù hợp với luật và quy định của mình, theo yêu cầu của Bên nhập khẩu hoặc theo đề xướng của mình, hỗ trợ Bên nhập khẩu trong quá trình xác minh thực tế nhà máy và cung cấp, trong mức độ sẵn có, thông tin liên quan để tiến hành xác minh thực tế nhà máy. The importing and host Parties shall limit communication regarding the site visit to relevant government officials and shall not inform the exporter or producer outside the government of the host Party in advance of a visit or provide any other verification or enforcement information not publicly available whose disclosure could undermine the effectiveness of the action. Bên nhập khẩu và Bên chủ nhà sẽ giới hạn các trao đổi liên quan đến cuộc xác minh thực tế nhà máy đối với các công chức và không được thông báo cho người xuất khẩu hoặc người sản xuất bên ngoài cơ quan chính phủ của Bên chủ nhà trước cuộc xác minh hoặc cung cấp bất kỳ thông tin nào về cuộc xác minh hay thực thi khác không được công khai mà việc tiết lộ có thể phá hỏng tính hiệu quả của việc xác minh. The importing Party shall request permission from the exporter, or producer for access to the relevant records or facilities, no later than the time of the visit. Bên nhập khẩu sẽ yêu cầu sự cho phép từ người xuất khẩu, hoặc người sản xuất để tiếp cận tới các báo cáo hoặc cơ sở sản xuất, trang thiết bị, không chậm hơn thời điểm tiến hành cuộc xác minh. Unless advance notice would undermine the effectiveness of the site visit, the importing Party shall request permission with appropriate advance notice. Trừ khi thông báo trước có thể phá hỏng tính hiệu quả của cuộc xác minh thực tế, Bên nhập khẩu sẽ yêu cầu sự cho phép với thông báo trước phù hợp. Where the exporter or producer of textile or apparel goods denies such permission or access, the visit will not occur. Khi người xuất khẩu hoặc người sản xuất hàng dệt may từ chối việc xin phép hoặc tiếp cận, cuộc xác minh sẽ không diễn ra. The importing Party shall give consideration to any reasonable alternative dates proposed, taking into account the availability of relevant employees or facilities of the person visited. Bên nhập khẩu sẽ xem xét bất kỳ ngày dự kiến xác minh thay thế hợp lý, có tính đến thời gian sẵn có của người lao động hoặc cơ sở sản xuất của người đã đến kiểm tra. For the purposes of this Article, the information collected in accordance with this Article shall be used for the purpose of ensuring the effective implementation of this Chapter. Cho mục đích của Điều này, thông tin thu thập được phù hợp với quy định của Điều này sẽ được sử dụng cho mục đích đảm bảo việc thực thi có hiệu quả của Chương này. A Party shall not use these procedures to collect information for other purposes. Một Bên sẽ không sử dụng các quy trình thủ tục này để thu thập thông tin cho các mục đích khác. The importing Party shall request permission from a person who has the capacity to consent to the visit at the facilities to be visited. Bên nhập khẩu sẽ yêu cầu sự cho phép từ người có đủ khả năng để chấp thuận cuộc xác minh thực tế tại cơ sở sản xuất được tới xác minh. Upon completion of a site visit under paragraph 2, the importing Party shall: Khi kết thúc cuộc xác minh thực tế nhà máy theo quy định tại khoản 2, Bên nhập khẩu sẽ: Upon request of the host Party, inform the host Party of its preliminary findings. Theo yêu cầu của Bên chủ nhà, thông báo Bên chủ nhà kết quả sơ bộ. Upon receiving a written request from the host Party, provide to the host Party, no later than 90 days from the date of the request, a written report of the results of the visit, including any findings. Khi nhận được yêu cầu bằng văn bản từ Bên chủ nhà, cung cấp cho Bên chủ nhà, không chậm hơn 90

369 tập