Episode 359 - July 28 - Touching The Tiger 1

25:04
 
Chia sẻ
 

Series đã xóa ("Feed không hoạt động" status)

When? This feed was archived on May 03, 2022 12:42 (16d ago). Last successful fetch was on August 28, 2020 05:09 (1+ y ago)

Why? Feed không hoạt động status. Server của chúng tôi không thể lấy được feed hoạt động của podcast trong một khoảng thời gian.

What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.

Manage episode 263160421 series 2410142
Thông tin tác giả Dang Van được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
“Touching the Tiger’s Buttocks” The Third Vietnam War “Sờ mông Con hổ” Cuộc chiến tranh Việt Nam Thứ Ba In April 1979, Hua Guofeng, still China’s Premier, summed up the results of the Third Vietnam War, in which China had invaded Vietnam and withdrawn after six weeks, in a contemptuous dig at the Soviet role: “They did not dare to move. Trong Tháng Tư 1979, Hoa Quốc Phong, vẫn còn là Thủ Tướng Trung Quốc, đã tóm tắt các kết quả của Cuộc Chiến Tranh Việt Nam Thứ Ba, trong đó Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam và đã triệt thoái sau sáu tuần lễ, trong một sự châm chọc khinh thường vai trò của Sô Viết: “Họ đã không dám cử động. So after all we could still touch the buttocks of the tiger.” Như thế sau hết chúng tôi vẫn còn có thể sờ vào mông của con hổ.” China had invaded Vietnam to “teach it a lesson” after Vietnamese troops had occupied Cambodia in response to a series of border clashes with the Khmer Rouge, which had taken over Cambodia in 1975, and in ultimate pursuit of Hanoi’s goal of creating an Indochinese Federation. Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam để”dạy cho nó một bài học” sau khi các binh sĩ Việt Nam đã chiếm đóng Căm Bốt trong sự đáp ứng với một chuỗi các vụ đụng độ biên giới với Khmer Đỏ, phe đã kiểm soát Căm Bốt trong năm 1975, và trong sự theo đuổi tối hậu mục đích của Hà Nội nhằm tạo lập một Liên Bang Đông Dương. China had done so in defiance of a mutual defense treaty between Hanoi and Moscow, signed less than a month earlier. Trung Quốc đã làm như thế trong sự thách đố một hiệp ước phòng thủ hỗ tương giữa Hà Nội và Mạc Tư Khoa, được ký kết chưa đầy một thàng trước đó [sic, hiệp ước được ký kết vào ngày 3 Tháng Mười Một, 1978, tức gần bốn tháng trước ngày Trung Quốc tiến đánh Việt Nam, chú của người dịch]. The war had been extremely costly to the Chinese armed forces, not yet fully restored from the depredations of the Cultural Revolution.2 But the invasion served its fundamental objective: when the Soviet Union failed to respond it demonstrated the limitations of its strategic reach. Cuộc chiến tranh đã gây hao tổn cực kỳ cho các lực lượng vũ trang của Trung Quốc, vốn chưa hồi phục hoàn toàn từ các sự đánh phá của Cuộc Cách Mạng Văn Hóa. 2 Nhưng cuộc xâm lăng đã phục vụ mục tiêu nền tảng của nó: khi Liên Bang Sô Viết đã không đáp ứng, nó phô bày các giới hạn trong tầm tay với chiến lược của nó. From that point of view, it can be considered a turning point of the Cold War, though it was not fully understood as such at the time. Từ quan điểm đó, nó có thể được xem là một điểm ngoặt của Chiến Tranh Lạnh, cho dù nó chưa được hiểu đầy đủ như thế vào lúc đó. The Third Vietnam War was also the high point of Sino-American strategic cooperation during the Cold War. Cuộc Chiến Tranh Việt Nam Thứ Ba cũng là cao điểm của sự hợp tác chiến lược Trung Quốc – Mỹ trong cuộc Chiến Tranh Lạnh. Vietnam: Confounder of Great Powers Việt Nam: Kẻ Đã Làm Chưng Hửng Các Đại Cường China found itself involved in the Third Vietnam War by factors comparable to what had drawn the United States into the second one. Trung Quốc nhận thấy mình liên can đến Cuộc Chiến Tranh Việt Nam Thứ Ba bởi các yếu tố khả sánh với những gì đã lôi kéo Hoa Kỳ vào cuộc chiến thứ nhì. Something in the almost maniacal Vietnamese nationalism drives other societies to lose their sense of proportion and to misapprehend Vietnamese motivations and their own possibilities. Một vài điều gì đó trong dân tộc chủ nghĩa Việt Nam gần như điên cuồng đã thúc đẩy các xã hội khác đánh mất cảm giác thăng bằng và hiểu lầm các động lực của Việt Nam và các khả tính của riêng chúng. That certainly was America’s fate in what is now treated by historians as the Second Vietnam War (the first being Vietnam’s anticolonial war with France). Điều đó chắc chắn là định mệnh của Mỹ trong sự kiện giờ đây được mệnh danh bởi các sử gia là Cuộc Chiến Tranh Việt Nam Thứ Nhì (cuộc chiến đầu tiên là là chiến tranh chống thực dân của Việt Nam đối với Pháp). Americans found it difficult to accept that a mediu

369 tập