Episode 364 - August 2 - Touching The Tiger 6

17:37
 
Chia sẻ
 

Series đã xóa ("Feed không hoạt động" status)

When? This feed was archived on May 03, 2022 12:42 (16d ago). Last successful fetch was on August 28, 2020 05:09 (1+ y ago)

Why? Feed không hoạt động status. Server của chúng tôi không thể lấy được feed hoạt động của podcast trong một khoảng thời gian.

What now? You might be able to find a more up-to-date version using the search function. This series will no longer be checked for updates. If you believe this to be in error, please check if the publisher's feed link below is valid and contact support to request the feed be restored or if you have any other concerns about this.

Manage episode 263160416 series 2410142
Thông tin tác giả Dang Van được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Hanoi’s latent hostility to its then ally was brought home to me on a visit to Hanoi in February 1973 designed to work out the implementation of the Paris Agreement, which had been initialed two weeks earlier. Sự thù nghịch ngấm ngầm của Hà Nội đối với đồng minh của nó khi đó được tỏ rõ với tôi trong một cuộc thăm viếng Hà Nội hồi Tháng Hai 1973, được trù liệu để giải quyết sự thi hành Hiệp Định Paris, vốn được ký kết hai tuần trước. Le Duc Tho took me on a visit to Hanoi’s national museum primarily to show me the sections devoted to Vietnam’s historic struggles against China—still formally an ally of Vietnam. Lê Đức Thọ đã đưa tôi đi thăm bảo tàng viện quốc gia của Hà Nội, chủ yếu để chỉ cho tôi thấy các phần dành cho các cuộc đấu tranh lịch sử của Việt Nam chống lại Trung Quốc – vẫn chính thức là một đồng minh của Việt Nam. With the fall of Saigon in 1975, the inherent and historic rivalries burst into the open, leading to a victory of geopolitics over ideology. Với sự sụp đổ của Sàigòn trong năm 1975, các sự tranh giành lịch sử và cố hữu bùng nổ thành công khai, dẫn đến một sự chiến thắng của địa chính trị trên ý thức hệ. It proved that the United States was not alone in wrongly assessing the significance of the Vietnam War. Nó đã chứng tỏ rằng Hoa Kỳ không đơn độc trong việc lượng định một cách sai lầm ý nghĩa của Chiến Tranh Việt Nam. When the United States had first intervened, China viewed it as a kind of last gasp of imperialism. Khi Hoa Kỳ vừa mới can thiệp lần đầu, Trung Quốc đã nhìn nó như một kiểu hắt hơi sau cùng của chủ nghĩa đế quốc. It had—almost routinely—cast its lot with Hanoi. Nó đã – gần như thường lệ -- buộc số phận của nó với Hà Nội. It interpreted the American intervention as another step toward the encirclement of China—much as it had viewed the U.S. intervention in Korea a decade earlier. Nó đã giải thích sự can thiệp của Hoa Kỳ như một bước tiến nữa đến sự bao vây Trung Quốc – giống như nó đã nhìn sự can thiệp của Hoa Kỳ tại Triều Tiên một thập niên trước đó. Ironically, from a geopolitical point of view, Beijing’s and Washington’s long-term interests should have been parallel. Một cách mỉa mai, từ một quan điểm địa chính trị, các quyền lợi trường kỳ của Bắc Kinh và Hoa Thịnh Đốn phải song hành với nhau. Both should have preferred the status quo, which was an Indochina divided among four states. Cả hai đều ưa thích sự duy trì nguyên trạng (status quo), tức một Đông Dương được phân chia giữa bốn quốc gia. Washington resisted Hanoi’s domination of Indochina because of the Wilsonian idea of global order—the right of self-determination of existing states—and the notion of a global Communist conspiracy. Hoa Thịnh Đốn đã kháng cự sự thống trị của Hà Nội tại Đông Dương bởi ý tưởng từ thời [Tổng Thống] Wilson về trật tự toàn cầu – quyền tự quyết của các quốc gia hiện hữu – và khái niệm về một âm mưu Cộng Sản toàn cầu. Beijing had the same general objective, but from the geopolitical point of view, because it wanted to avoid the emergence of a Southeast Asia bloc on its southern border. Bắc Kinh đã có cùng mục tiêu tổng quát, nhưng từ quan điểm địa chính trị, bởi vì nó đã muốn né tránh sự xuất hiện của một khối Đông Nam Á ở biên giới phía nam của nó. For a while, Beijing seemed to believe that Communist ideology would trump a thousand-year history of Vietnamese opposition to Chinese predominance. Trong một lúc, Bắc Kinh dường như tin tưởng rằng ý thức hệ Cộng Sản sẽ đánh thắng một lịch sử nghìn năm chống đối của Việt Nam đối với sự chế ngự của Trung Hoa. Or else it did not think it possible that the United States could be brought to total defeat. Hoặc nó đã không nghĩ rằng có khi nào mà Hoa Kỳ lại có thể bị dẫn tới một sự bại trận hoàn toàn. In the aftermath of the fall of Saigon, Beijing was obliged to face the implications of its own policy. Với hậu quả của sự sụp đổ của Sàigòn, Bắc Kinh bị buộc phải đối diện với các hàm ý trong chính sách của chính nó.

369 tập