Artwork

Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

In the beginning when God created…", with Emanuel Tov: Genesis 1:1

12:03
 
Chia sẻ
 

Manage episode 402756742 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

The very first words of the Hebrew Bible, usually translated as “In the beginning God created…” can also be translated, “In the beginning when God created . . . God said . . . .” What is the basis for this rendition? Dr. https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Tov. Click or tap if you trust this link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEmanuel_Tov&data=05%7C02%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7Cbcb21e2da7b84e7f8aab08dc2bb5d5fb%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638433307194932456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=aMCWkJobLUhCh1JAOzLnDIZm%2FUiiqp%2FNYSnFGZb6rdo%3D&reserved=0">Emanuel Tov, the J. L. Magnes Professor of Bible Studies at the Hebrew University of Jerusalem, recounts his learning of the biblical languages and illustrates the importance of that learning for interpretation. Among his earlier roles, he was one of the editors of the Hebrew University Bible Project and was Editor-in-Chief of the Dead Sea Scrolls Publication Project (1990-2009). His many publications include https://www.amazon.com/Textual-Criticism-Hebrew-Bible-Expanded/dp/1506483488/ref=sr_1_1?qid=1704456988&refinements=p_27%3AEmanuel+Tov&s=books&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc. Click or tap if you trust this link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FTextual-Criticism-Hebrew-Bible-Expanded%2Fdp%2F1506483488%2Fref%3Dsr_1_1%3Fqid%3D1704456988%26refinements%3Dp_27%253AEmanuel%2BTov%26s%3Dbooks%26sr%3D1-1%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc&data=05%7C02%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7Cbcb21e2da7b84e7f8aab08dc2bb5d5fb%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638433307194937956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pKkx9uWUlTmSlNwhO%2BzBhGvBak3yduk1aff%2Fir4qhdw%3D&reserved=0">Textual Criticism of the Hebrew Bible: Revised and Expanded Fourth Edition and https://www.amazon.com/Text-Critical-Use-Septuagint-Biblical-Research/dp/157506328X/ref=sr_1_3?qid=1704456988&refinements=p_27%3AEmanuel+Tov&s=books&sr=1-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc. Click or tap if you trust this link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FText-Critical-Use-Septuagint-Biblical-Research%2Fdp%2F157506328X%2Fref%3Dsr_1_3%3Fqid%3D1704456988%26refinements%3Dp_27%253AEmanuel%2BTov%26s%3Dbooks%26sr%3D1-3%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc&data=05%7C02%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7Cbcb21e2da7b84e7f8aab08dc2bb5d5fb%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638433307194944051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gDsGMNDnajwNB64%2FRq9RWZc0z573b%2FDOh%2F%2FTyxKpcn8%3D&reserved=0">The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research.

Check out related programs at Wheaton College:

B.A. in Classical Languages (Greek, Latin, Hebrew): https://bit.ly/48AaFrH

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/4bC3W2V

  continue reading

237 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 402756742 series 2454720
Nội dung được cung cấp bởi Wheaton College. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được Wheaton College hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

The very first words of the Hebrew Bible, usually translated as “In the beginning God created…” can also be translated, “In the beginning when God created . . . God said . . . .” What is the basis for this rendition? Dr. https://en.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Tov. Click or tap if you trust this link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEmanuel_Tov&data=05%7C02%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7Cbcb21e2da7b84e7f8aab08dc2bb5d5fb%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638433307194932456%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=aMCWkJobLUhCh1JAOzLnDIZm%2FUiiqp%2FNYSnFGZb6rdo%3D&reserved=0">Emanuel Tov, the J. L. Magnes Professor of Bible Studies at the Hebrew University of Jerusalem, recounts his learning of the biblical languages and illustrates the importance of that learning for interpretation. Among his earlier roles, he was one of the editors of the Hebrew University Bible Project and was Editor-in-Chief of the Dead Sea Scrolls Publication Project (1990-2009). His many publications include https://www.amazon.com/Textual-Criticism-Hebrew-Bible-Expanded/dp/1506483488/ref=sr_1_1?qid=1704456988&refinements=p_27%3AEmanuel+Tov&s=books&sr=1-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc. Click or tap if you trust this link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FTextual-Criticism-Hebrew-Bible-Expanded%2Fdp%2F1506483488%2Fref%3Dsr_1_1%3Fqid%3D1704456988%26refinements%3Dp_27%253AEmanuel%2BTov%26s%3Dbooks%26sr%3D1-1%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc&data=05%7C02%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7Cbcb21e2da7b84e7f8aab08dc2bb5d5fb%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638433307194937956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=pKkx9uWUlTmSlNwhO%2BzBhGvBak3yduk1aff%2Fir4qhdw%3D&reserved=0">Textual Criticism of the Hebrew Bible: Revised and Expanded Fourth Edition and https://www.amazon.com/Text-Critical-Use-Septuagint-Biblical-Research/dp/157506328X/ref=sr_1_3?qid=1704456988&refinements=p_27%3AEmanuel+Tov&s=books&sr=1-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc. Click or tap if you trust this link." href="https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FText-Critical-Use-Septuagint-Biblical-Research%2Fdp%2F157506328X%2Fref%3Dsr_1_3%3Fqid%3D1704456988%26refinements%3Dp_27%253AEmanuel%2BTov%26s%3Dbooks%26sr%3D1-3%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.006c50ae-5d4c-4777-9bc0-4513d670b6bc&data=05%7C02%7Crebecca.a.larson%40wheaton.edu%7Cbcb21e2da7b84e7f8aab08dc2bb5d5fb%7Cb7098c8ac6b24e8bba4c872cf5f00a20%7C0%7C0%7C638433307194944051%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gDsGMNDnajwNB64%2FRq9RWZc0z573b%2FDOh%2F%2FTyxKpcn8%3D&reserved=0">The Text-Critical Use of the Septuagint in Biblical Research.

Check out related programs at Wheaton College:

B.A. in Classical Languages (Greek, Latin, Hebrew): https://bit.ly/48AaFrH

M.A. in Biblical Exegesis: https://bit.ly/4bC3W2V

  continue reading

237 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh