August công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
Specializes in1 She specializes in helping lawyers find alternative careers.2 She specializes in complex distributed systems across multiple technology platforms.3 This company specializes in releasing quality horror film.4 The firm specializes in personal injury law.5 The firm specializes in police contract negotiations.6 He specializes in helping…
 
Knows a lot about1 And Steve knows a lot about being poor.2 He is cheap and knows a lot about car development.3 She also knows a lot about make-up.4 He likes to cook and knows a lot about preparing fish.5 He knows a lot about our organization through them .6 He knows a lot about a lot of stuff .7 He also knows a LOT about Egyptian history.8 It's a …
 
Deng made no attempt to hide China’s economic lag: “If you have an ugly face, it is no use pretending that you are handsome.” Họ Đặng đã không tìm cách che đậy sự chậm tiến kinh tế của Trung Quốc: “Nếu bạn có một bộ mặt xấu, chẳng có ích chi để giả vờ rằng bạn đẹp trai”.When asked to sign a visitors’ book, he wrote an unprecedented appreciation of …
 
Throughout his trips, Deng stressed China’s relative backwardness and its desire to acquire technology and expertise from advanced industrial nations. 25 Trong suốt các cuộc du hành của ông, họ Đặng nhấn mạnh đến sự lạc hậu tương đối của Trung Quốc và ước vọng của nó để thụ đắc kỹ thuật và sự tinh thông chuyên nghiệp từ các nước kỹ nghệ tiền tiến.B…
 
In response the U.S. Congress passed the Taiwan Relations Act in April 1979, which expressed the American concerns regarding the future as a binding law for Americans. Để đáp ứng, Quốc Hội Hoa Kỳ đã thông qua Đạo Luật Các Quan Hệ Đài Loan trong Tháng Tư 1979, bày tỏ sự quan tâm của Mỹ về tương lai như một đạo luật cưỡng hành đối với Mỹ.It could not…
 
Both Nixon and Ford had emphasized America’s concern for a peaceful solution to the issue, including continuation of some security assistance for Taiwan. Cả Nixon và Ford đều nhấn mạnh đến sự quan tâm của Mỹ về một giải pháp hòa bình cho vấn đề, kể cả sự tiếp tục của một số trợ giúp an ninh cho Đài Loan.They had not been able to fulfill these promi…
 
The second thing is that it is imperative to try to upset the strategic deployment of Soviet aggression. Điều thứ nhì là bắt buộc phải cố gắng đảo lộn sự bố trí chiến lược của sự xâm lược Sô Viết.Because in order to obtain hegemony in the world the Soviet Union has first to obtain air and naval bases throughout the world, so it has to make [a] stra…
 
It is of no use for you to say so. Nó chẳng có ích gì khi ông nói như thế.To be candid with you, whenever you are about to conclude an agreement with the Soviet Union it is the product of [a] concession on the U.S. side to please the Soviet side. Xin thẳng thắn với ông, bất kỳ khi nào quý ông sắp sửa ký kết một thỏa ước với Liên Bang Sô Viết, đó ch…
 
Huang summed up the situation by invoking an old Chinese proverb: “appeasement” of Moscow, he said, was “like giving wings to a tiger to strengthen it.” Họ Hoàng đã tóm tắt tình hình bằng việc viện dẫn một châm ngôn cổ của Trung Quốc: “sự nhượng bộ” trước Mạc Tư Khoa, ông ta nói, thì “giống như chắp thêm cánh cho một con hổ để tăng cường sức mạnh c…
 
Rather than appearing as a supplicant in what was, after all, a very difficult situation for China, Huang struck the attitude of a Confucian teacher, lecturing on how to conduct a comprehensive foreign policy. Thay vì xuất hiện như một kẻ khẩn nài trong điều là, sau hết, một tình trạng vô cùng khó khăn cho Trung Quốc, họ Hoàng đã có thái độ của một…
 
Soviet pressures in Africa and the Middle East convinced the new President to opt for rapid normalization with China, by what amounted to the quest for a de facto strategic alliance with China. Các áp lực của Sô Viết tại Phi Châu và Trung Đông đã thuyết phục vị tân Tổng Thống lựa chọn sự bình thường hóa mau lẹ với Trung Quốc, bằng điều không khác g…
 
Deng, in all conversations after his return, argued that, in resisting the thrust of Soviet policy toward Europe, China and Japan needed to be brought into a global design. Họ Đặng, trong tất cả các cuộc đàm thoại sau khi ông quay trở về, đã lập luận rằng, trong việc kháng cự mối đe dọa của chính sách của Sô Viết đối với Âu Châu, Trung Quốc và Nhật…
 
He changed the Chinese position toward the Soviet Union from containment to explicit strategic hostility and, in effect, to roll-back. Ông đã thay đổi lập trường của Trung Quốc đối với Liên Bang Sô Viết từ sự ngăn chặn sang sự thù nghịch chiến lược công khai và, trong thực tế, đẩy lùi [nó].China would no longer confine itself to advising the United…
 
In Beijing’s perception, such agreements served to “push the ill waters of the Soviet Union eastward” toward China. Trong sự nhận thức của Bắc Kinh, các thỏa ước như thế phục vụ cho việc “đẩy các dòng nước độc hại của Liên Bang Sô Viết hướng về phía đông” đến Trung Quốc.China seemed to be in an exceptionally vulnerable position. Trung Quốc xem ra s…
 
Freed from the necessity of feigning Communist solidarity in the face of the American “imperialist” threat, the adversaries moved into open opposition to each other soon after the fall of Saigon in April 1975. Được giải thoát khỏi nhu cầu liên đới Cộng Sản giả tạo trong sự đối diện với mối de dọa “đế quốc chủ nghĩa” của Mỹ, các đối thủ đã tiến tới …
 
And it recoiled before them. Và nó đã co vòi trước chúng.The outcome in Indochina merged with the permanent Chinese fear of encirclement. Kết cuộc tại Đông Dương hòa nhập với nỗi lo sợ thường trực của Trung Quốc về sự bao vây.Preventing an Indochina bloc linked to the Soviet Union became the dominant preoccupation of Chinese foreign policy under De…
 
Hanoi’s latent hostility to its then ally was brought home to me on a visit to Hanoi in February 1973 designed to work out the implementation of the Paris Agreement, which had been initialed two weeks earlier. Sự thù nghịch ngấm ngầm của Hà Nội đối với đồng minh của nó khi đó được tỏ rõ với tôi trong một cuộc thăm viếng Hà Nội hồi Tháng Hai 1973, đ…
 
Cultural proximity may account for the relative absence of the sure touch in strategic analysis that usually guided Chinese policy during America’s Vietnam War. Sự gần gũi văn hóa có thể chịu trách nhiệm cho sự vắng bóng tương đối của sự chứng thực kỹ lưỡng trong sự phân tích chiến lược vốn thường hướng dẫn chính sách Trung Quốc trong suốt cuộc Chi…
 
Vietnam had used these “Chinese” institutions, however, to build a separate state and bolster its own independence. Tuy nhiên, Việt Nam đã sử dụng các định chế “Trung Hoa” này để xây dựng một quốc gia riêng biệt và củng cố nền độc lập của riêng mình.Geography did not allow Vietnam to retreat into isolation as Japan had at a comparable period in its…
 
China supported the North Vietnamese guerrilla war, partly for reasons of ideology, partly in order to push American bases as far from Chinese borders as possible. Trung Quốc đã ủng hộ cuộc chiến tranh du kích của Bắc Việt, một phần vì các lý do ý thức hệ, một phần để đẩy lùi các căn cứ Mỹ cách xa các biên giới Trung Quốc càng nhiều càng tốt.Zhou E…
 
Americans found it difficult to accept that a medium-sized developing nation could cultivate such a fierce commitment only for its own parochial causes. Người Mỹ nhận thấy khó khăn để chấp nhận rằng một dân tộc đang phát triển cỡ trung bình lại có thể vun bồi một cam kết mạnh mẽ đến thế chỉ vì các nguyên nhân có tính chất địa phương hạn hẹp của riê…
 
“Touching the Tiger’s Buttocks” The Third Vietnam War “Sờ mông Con hổ” Cuộc chiến tranh Việt Nam Thứ BaIn April 1979, Hua Guofeng, still China’s Premier, summed up the results of the Third Vietnam War, in which China had invaded Vietnam and withdrawn after six weeks, in a contemptuous dig at the Soviet role: “They did not dare to move. Trong Tháng …
 
Officials of the host Party may, in accordance with its laws and regulations, on request of the importing Party or on its own initiative, assist the importing Party during the site visit and provide, to the extent available, information relevant to conduct the site visit.Các công chức của Bên chủ nhà có thể, phù hợp với luật và quy định của mình, t…
 
A textile or apparel good qualifies for preferential tariff treatment under this Agreement; orMột mặt hàng dệt may có đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan theo quy định của Hiệp định này hay không; hoặcCustoms offences are occurring or have occurred.Vi phạm hải quan đang hoặc đã xảy ra.During a site visit under this article, an importing Par…
 
A Party that receives a request under paragraph 4 shall, subject to its laws, regulations, and procedures, including those related to confidentiality referred to in Article 9.4 provide to the requesting Party, upon receipt of a request in accordance with paragraph 5, available information on the existence of an importer, exporter, or producer, good…
 
Each Party shall take appropriate measures, which may include legislative, administrative, judicial, or other action for:Mỗi Bên sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp, có thể bao gồm lập pháp, hành pháp, tư pháp, hoặc các hành động khác để:Enforcement of its laws, regulations and procedures related to customs offencesThực thi pháp luật, quy định và các …
 
Such concessions shall be limited to textile and apparel goods, unless the Parties concerned otherwise agree.Những nhượng bộ này sẽ chỉ giới hạn đối với nhóm hàng dệt may, trừ phi các Bên có thỏa thuận khác liên quan. If the Parties concerned are unable to agree on compensation within 60 days or a longer period agreed by the Parties concerned, the …
 
Such an investigation must use data based on the factors described in 3(a) that serious damage or actual threat thereof is demonstrably caused by increased imports of the product concerned as a result of this Agreement.Cuộc điều tra này phải sử dụng dữ liệu dựa vào các yếu tố được mô tả tại khoản 2(a) chỉ ra rằng thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa …
 
In absolute terms or relative to the domestic market for that good, and under such conditions as to cause serious damage, or actual threat thereof, to a domestic industry producing a like or directly competitive good, the importing Party may, to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such damage and to facilitate adju…
 
Non-originating materials marked as temporary in Appendix 1 (Short Supply List) to Annex A (Textiles and Apparel Product - Specific Rules of Origin) may be considered as originating under paragraph 7 for 5 years from entry into force of this Agreement.Nguyên phụ liệu không có xuất xứ được đánh dấu là tạm thời trong Phụ lục 1 của Phụ lục A: “Danh mụ…
 
Notwithstanding paragraphs 2 and 3, a good of paragraph 2 containing elastomeric yarn or a good of paragraph 3 containing elastomeric yarn in the component of the good that determines the tariff classification of the good shall be considered to be an originating good only if such yarns are wholly formed in the territory of one or more of the Partie…
 
Textiles and ApparelDệt mayTextile or apparel good means a good listed in Annex A (Textiles and Apparel Product - Specific Rules of Origin).Hàng dệt may là hàng hóa được liệt kê tại Phụ lục A: Sản phẩm dệt may – Quy tắc xuất xứ cụ thể.customs offence means any act committed for the purpose of, or having the effect of, avoiding a Party’s laws or reg…
 
Gian lận trong ngành thời trang là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất thương hiệu. Các sản phẩm giả thường được sản xuất ở các nước châu Á và được bán trên thị trường thông qua các kênh phân phối được thiết lập. Thông thường, các quy trình tương tự được sử dụng để sản xuất, vận chuyển và phân phối bản gốc. Đối với người tiêu dùng, không th…
 
Phần đó là trong nãoNeuralink liên quan đến việc phẫu thuật cấy ghép một số thành phần ở bề mặt não của bạn. Nhưng cấy ghép não không phải là mới - nghiên cứu và phát triển đã được tiến hành, thử nghiệm và sử dụng từ những năm 1970. Chỉ là trước đây, cấy ghép não chưa được xem là cải tiến; xét cho cùng, bộ não của chúng ta vẫn là một bí ẩn lớn và c…
 
Lần đầu tiên, nhà nghiên cứu tăng cường trí thông minh 24 tuổi đã thực hiện một bản demo công khai trực tiếp về AlterEgo, thiết bị đeo được của anh ta cho phép người dùng truy cập internet hoặc bất kỳ thiết bị điện toán nào mà không cần gõ hoặc sử dụng giọng nói của chúng ta.Hàm ý rằng tai nghe này có thể đọc được các rung động giọng nói bên trong …
 
Trí tuệ nhân tạo: Từ chỉ dành cho chuyên gia đến mọi nơi, mọi người – Phần II Dịch vụ phát triển AI: Theo dõi nhanh hơn các giải pháp tùy chỉnhĐó là nơi các dịch vụ phát triển AI dựa trên đám mây xuất hiện. Chúng bao gồm các dịch vụ tạo ứng dụng AI mới, chọn mô hình phù hợp và để bắt đầu các công nghệ AI bậc cao như xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị g…
 
Trí tuệ nhân tạo: Từ chỉ dành cho chuyên gia đến mọi nơi, mọi người – Phần INhiều tổ chức nghiên cứu toàn cầu dự đoán rằng vào năm 2019, nhiều công ty sẽ đẩy mạnh việc sử dụng của họ dựa trên đám mây như trí tuệ nhân tạo, phần mềm và dịch vụ (AI). Trong số các công ty áp dụng công nghệ AI, 70% sẽ có được khả năng AI thông qua phần mềm doanh nghiệp …
 
Khảo sát Blockchain toàn cầu năm 2019 của Deloitte Phần IIPhân tích Blockchain theo Khu vựcTrung QuốcTại Trung Quốc, chính phủ gần đây đã thiết lập các ưu tiên công nghệ chiến lược quan trọng trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 cho CNTT. Một giấy trắng được xuất bản bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã trích dẫn blockchain là động lực chính cho…
 
Khảo sát Blockchain toàn cầu năm 2019 của DeloittePhần ICâu chuyện blockchain đang bắt đầu một chương mới, trong đó một câu hỏi mà các nhà điều hành đang đặt ra là khó khăn hơn, chi tiết hơn, có căn cứ hơn và thực dụng hơn. Câu hỏi cho các giám đốc điều hành không còn là: "Blockchain sẽ hoạt động chứ?" nhưng đã trở thành: "Làm thế nào chúng ta có t…
 
Blockchain tiềm năng và các trường hợp sử dụng đáng chú ý trong các ứng dụng năng lượngNhững người ra quyết định trong ngành năng lượng và các công ty tiện ích đã khẳng định rằng blockchain có thể có thể đưa ra giải pháp cho những thách thức trong ngành năng lượng. Cơ quan Năng lượng Đức tuyên bố rằng các công nghệ blockchain có tiềm năng cải thiện…
 
Các thuật toán AI hàng đầu cho Chăm sóc sức khỏeNhững lợi ích của AI đối với chăm sóc sức khỏe đã được thảo luận rộng rãi trong những năm gần đây cho đến khi có khả năng thay thế bác sĩ con người bằng AI trong tương lai.• AI có thể học các tính năng từ một khối lượng lớn dữ liệu chăm sóc sức khỏe, sau đó sử dụng những hiểu biết thu được để hỗ trợ t…
 
Thế giới thú vị của blockchainBây giờ chúng ta có thể rút ra một kết luận ở đây rằng blockchain là một công nghệ mới thú vị, vẫn còn ở giai đoạn sơ khai và đương nhiên cần phải giải quyết một số vấn đề và trưởng thành trước khi nó được áp dụng toàn cầu. Blockchain đã trở thành một trong những công nghệ được thổi phồng nhất trong một khoảng thời gia…
 
Ethereum 2.0 - Hướng dẫn đầy đủ1 - Giới thiệuEthereum là một nền tảng và hệ điều hành phân tán dựa trên blockchain công khai và dựa trên blockchain có chức năng hợp đồng thông minh. Nó hỗ trợ một phiên bản sửa đổi của sự đồng thuận Satoshi Nakamoto thông qua các chuyển đổi trạng thái dựa trên giao dịch. Ether là một mã thông báo dựa trên blockchain…
 
Blockchain và AIBlockchain và trí tuệ nhân tạo (AI) là hai trong số những điểm nóng nhất của xu hướng công nghệ hiện nay. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết các công ty và các nhà đầu tư mạo hiểm quan tâm đến việc thực hiện các công nghệ này trong các lĩnh vực khác nhau. Blockchain phân cấp và phân phối dữ liệu theo cách sáng tạo và an toàn với việ…
 
Năm trường hợp sử dụng Blockchain hàng đầu trong ngành Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏeCác trường hợp sử dụng Blockchain trong thế giới thực trong ngành Dược phẩm và Chăm sóc sức khỏeCông nghệ blockchain rất phù hợp cho các trường hợp sử dụng liên quan đến theo dõi, xuất xứ sản phẩm và quản trị chuỗi cung ứng.Ngành công nghiệp dược phẩm đang tích cực…
 
Học máy sẽ định hình ngành công nghiệp thương mại điện tử như thế nàoVới việc học máy ngày càng được tích hợp vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thật tự nhiên, chúng ta tự hỏi, học máy sẽ ảnh hưởng đến thương mại điện tử như thế nào?Đây là một câu hỏi tuyệt vời.Rất nhiều thứ đã thay đổi trong thương mại điện tử trong vài thập kỷ qua và học máy h…
 
Khi các bảng quảng cáo kỹ thuật số ghi lại phản ứng của khách hàng đối với các quảng cáo phù hợp với họ, ai sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng?Nếu bạn mua sắm tại các cữa hàng, như Westfield, có lẽ bạn đã được quét và ghi lại bởi hàng chục camera ẩn được tích hợp trong bảng quảng cáo kỹ thuật số của trung tâm.Các máy ảnh được ngụy trang có thể…
 
Blockchain trong các ngành công nghệ - Một Khảo sát - Phần I I. GIỚI THIỆUBlockchain thiết lập các tính năng nâng cao mới cho thế giới kinh doanh và công nghiệp. Những tính năng này giúp tăng cường, tối ưu hóa, bảo mật và hợp lý hóa nhiều quy trình kinh doanh và công nghiệp hiện có. Ngoài ra, chúng cho phép tạo ra các mô hình kinh doanh mới mà khôn…
 
Hướng dẫn về Trí tuệ Nhân tạo cho người không chuyênTheo McKinsey, AI sẽ tạo ra mức tăng trưởng GDP ước tính khoảng 13 nghìn tỷ đô la từ nay đến năm 2030. Để so sánh, GDP của toàn bộ Hoa Kỳ là khoảng 19 nghìn tỷ vào năm 2017. Thuật ngữ về AI Trí tuệ nhân tạo là một lĩnh vực rất phức tạp với rất nhiều thuật ngữ có thể khá khó hiểu khi bắt đầu. Bạn c…
 
Xu hướng xử lý ngôn ngữ tự nhiên năm 2019 Cơ chế xử lý ngôn ngữ tự nhiên này bao gồm ba quy trình:• Hiểu ngôn ngữ tự nhiên• Tạo ngôn ngữ tự nhiên• Tương tác ngôn ngữ tự nhiênXu hướng NLP năm 20191. Học tập không giám sát và giám sátChúng ta biết rằng với các ứng dụng của cả học tập có giám sát và không giám sát, đặc biệt là trong phân tích văn bản,…
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login