Hong công khai
[search 0]
Thêm

Download the App!

show episodes
 
ಕಲೆ, ಇತಿಹಾಸ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂglishನಲ್ಲಿ ಹೊಂಗೆಮರದಡಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತ, ಒಂದಷ್ಟು ತರ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೊಂಗೆಮರದಡಿ ಕನ್ನಡ Podcast - ಅನಾಹತ Org ಪ್ರಸ್ತುತಿ Exploring ideas around art, history, science, economics, and society under the cool shade of the Honge Tree. Tune into Hongemaradadi Kannada Podcast now. Send us an email to anaahataorg@gmail.com and tell us what you think of the show. Follow us on https://w ...
 
Hong Kong Confidential is a podcast designed to educate and entertain. Jules Hannaford interviews interesting people in Hong Kong about their lives, personal journeys and secrets. Guests share their wisdom, experiences and insights with our audience. Guests include a doula, a dating and relationship coach, community leaders, LGBTQ+ activists, human rights defenders, abuse survivors, psychologists, life coaches, recovered addicts, authors, a fire fighter, a matchmaker, accomplished business w ...
 
Annemarie Evans explores Hong Kong and digs up many aspects of our social, cultural, architectural and artistic heritage. Catch it live: Saturdays 7:30am - 8:00am, first broadcast Sundays 6:15pm - 6:45pm, repeat broadcast Podcast: Weekly update and available after its first broadcast. ************************* If you would like to share your story or idea with us, please contact us at hkhradio3@gmail.com *************************
 
The Hong Kong Football Podcast comes to you from Kowloon, Hong Kong. Every fortnight. Hosted by James Legge and Tobias Zuser. Available on iTunes, Stitcher, Spotify, Podcast Addict, Acast, Soundcloud, Offside.hk and many more. Please support our crowdfunding for the annual Season Review print magazine here: https://www.fringebacker.com/en/projects/the-hong-kong-football-podcast-season-review-2018-19/ Contact us at podcast@offside.hk
 
This podcast by KELY Support Group (KELY) highlights stories and conversations with a variety of Hong Kong’s youths all from different backgrounds and provides a medium for young people to connect and understand each other. Each season consists of new stories by different youth discussing a new topic. There are episodes from Cantonese speakers and English speakers. Every person featured experiences our home differently, so we hope that you listen to each episode, connect with these youths, a ...
 
Welcome to a new kind of school. We talk about career paths you don’t normally get to hear about in the classroom. Every episode, I talk to someone with an interesting life path and learn about how they got to where they are today. Join us as you learn from others what it’s like to make a living as a comedian, become a culinary director, start your own non-profit, become a CMO, become a foreign war correspondent, and much more! Support us: https://www.patreon.com/thenewschoolpodcast Advertis ...
 
These podcasts include things about Hong Kong Broadcasting industry. Everything from people to schools, how to get started in this field and so on. It works great for people who are interested in the broadcasting field in Hong Kong but have no clue of how to get started. You will also get a background information of what it's like to be in the Hong Kong broadcasting field.
 
Hong Kong has again erupted in protest over frustrations with Beijing’s increasingly iron-clad rule. In response, embattled Hong Kong government leader Carrie Lam has authorized aggressive police tactics. Communist Party of China leader Xi Jinping has threatened to send in domestic security forces to quell the demonstrators. In “Hong Kong on the Brink,” CSIS’s Freeman Chair in China Studies Jude Blanchette and Chief Communications Officer Andrew Schwartz unpack the latest developments in thi ...
 
(Bahasa Indonesia) Kami warga Hong Kong, sangat senang melancong dan gemar berkelling dunia. Namun kami justru tidak tertarik untuk melancong di Hong Kong. Kami tak pernah menjadikannya sebagai pilihan pertama untuk destinasi wisata kami, apalagi menggalinya lebih dalam . “Apa yang bisa ditawarkan oleh Hong Kong?” Begitulah pertanyaan kami. Dalam program “Cerita Hong Kong Stories – Menemukan Kembali Hong Kong”, para tamu dari berbagai sektor, minat, dan keahlian diundang untuk merancang rute ...
 
We Hongkongers are enthusiastic about travelling and we trek around the globe. When it comes to travelling within Hong Kong though, we are simply not interested. We never consider the place our first choice as a destination, not to mention digging deeper into it. “What does Hong Kong have to offer?” That’s our question. In “Hong Kong Stories – Rediscover Hong Kong”, guests from various sectors and with different interests and specialties are invited to design “alternative” travel routes toge ...
 
Kongkast is Hong Kong's drum and bass / dubstep podcast featuring new, old and unreleased tunes from around the World. The sessions are recorded weekly at the Kongkretebass HQ in Hong Kong and hosted by DJ Wash. Special episodes by guest DNB artists from the Asian/Oceanic region and beyond are a regular feature. Occasionally dipping into other genres such as Breaks, Hip Hop, Reggae and more... Thanks for listening in! DJ Wash and Kongkretebass
 
(Bahasa Indonesia) Hong Kong benar-benar merupakan kota dunia. Di sini Anda dapat menemukan kewarganegaraan dari seluruh dunia. Menurut sensus pada tahun 2011, terdapat 451,000 minoritas etnik yang tinggal di Hong Kong, membentuk 6,4% dari populasi total. Terjadi peningkatan tiga kali lipat dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Serial ini mendokumentasikan kehidupan minoritas etnik yang tinggal lama di di Hong Kong, terutama bagaimana mereka hidup di antara orang Tionghoa lokal. Subyek-subye ...
 
Hong Kong is truly a world city. Here you can find nationalities from all over the globe. According to the 2011 census, there are 451,000 ethnic minorities living in Hong Kong, making up 6.4% of the total population. It is a threefold increase from ten years ago. This series documents the lives of ethnic minorities with long-term residency in Hong Kong, especially how they live among the local Chinese. The subjects include the grassroots, those who have a certain degree of success in their c ...
 
Loading …
show series
 
In this episode, I have prepared a conversation on new year and setting goal. This episode is paired with the last episode's vocab also about new year and setting goals. In this conversation, Dummy’s old friend John who is a Cantonese learner bumped into Dummy in the new year 2021. You will hear John talk about his goals and you will hear Dummy giv…
 
The Hong Kong police have made mass arrests of politicians, lawyers, media and a whole bunch of people earlier this month. The author of City On Fire Antony Dapiran rejoins the pod to fill us in on all the bits and pieces we didn't understand. Join us on Patreon, for a weekly bonus episode and other fun stuff: https://www.patreon.com/hohopod…
 
A conversation with 4 of the core member of Hong Kong Stories about their experiences in the group. The members speaking here are: Kristen, Rachel, Gina and Sheridan. There are more key members who were not part of this conversation but who you will hear more from later. If you want to learn to tell your BEST story, go to the website at www.hongkon…
 
Osteopath, Damien Mouellic from Central & Stanley Wellness talks about osteopathy, functional medicine, intuition, fatherhood and social media. It is such an interesting discussion where we explore loads of interesting topics. Damien shares his wealth of knowledge about health and well-being whilst making us laugh with his unique wit and charm. He …
 
In today's episode is a little case study and a good one. We are getting some insights from a good friend of mine - Peter Luxenburg, about getting into Amazon, exiting and finding your funding. Let's tune in. For full show notes, check out GlobalFromAsia.com/brand-building/. The post GFATV 341 Experience Building an Ecommerce Brand with Peter Luxen…
 
In early December a group of Hong Kong based, Pro CCP Mainland businessmen announced their intention to launch the “Bauhinia Party”. With a membership goal of 250,000, commentators speculate that the purpose of this new party may be to establish the “One Party” system in Hong Kong by absorbing the current Pro Beijing political groups and surfacing …
 
The winner of the senior category in this year's Student Story Slam, Savio, brings his energetic story to the podcast this week. After Savio, Lorelei tells us a captivating story about a person loss. After our two talented students, your host indulges herself by airing her very first speech, written and performed in our living room 35 years ago. If…
 
De entreepoort van dierentuin Wildlands in Emmen is vanwege de coronamaatregelen opnieuw gesloten, net als een groot deel van 2020. Hoe is het leven in een dierenpark in lockdown? ,,Zonder bezoekers heeft een dierentuin eigenlijk geen bestaansrecht.” In de dierentuin draait het leven voor veel dierverzorgers gewoon door. Dagblad van het Noorden kri…
 
Sheridan tells of a harrowing time in her life as a foreign correspondent - when an unlocked door changed her fate. Then we relisten to a story from Pamela, about how she took steps to make changes in her life. Sheridan's story was told live at the Hong Kong international Literary Festival show in November of 2020. Pamela told her story in 2019 at …
 
This episode, I will share a couple of vocab with you about the new year and setting goals, perseverance and giving up, succeeding and failing, as well as two 4-character idioms and some slang terms. Hopefully you will find them helpful. Exercise paired with this episode: http://www.theartofhongkongesebyadummy.com/exercise-vocab-new-year-goals Writ…
 
Bobsy Gaia grew up in war-torn Beirut and was enlisted as a child soldier in the civil war. An insane journey led him to open the plant-based restaurant chain MANA! which has pioneered the plant-based fast-casual market in Hong Kong since 2012. Join us on patreon for a weekly bonus ep. This week Bobsy talks about his time serving as a child soldier…
 
Our resident sexpert, Valentina Tudose talks about infidelity. Valentina is a Dating and Relationship coach who shares her insights into why people have affairs, how this can impact people and why infidelity can be an opportunity for growth in relationships. Valentina proposes some ways we can re-frame infidelity as an opportunity for self-discover…
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh

Google login Twitter login Classic login