Natural công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM

VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM

Unsubscribe
Unsubscribe
Hàng ngày+
 
THE 6TH DHARMA METHOD, ZEN ZONG DHARMA OF THE BUDDHA AND BUDDHA KING TRAN NHAN TONG ✅ Secretly transmitted by 36 Zen Patriarches through 3 countries India - China - Vietnam. ✅ Can answer all questions in every aspects: human, society, life, culture, spiritual life, universe, physics, natural phenomena, atom, electron, Buddha world... by scientific evidence, not by imagination. ✅ Can explain all hidden meaning in all the sutra Buddha and Zen Patriarchs taught. ✅ Can decode the secret from tan ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
14 Nhà nước quản lý tôn giáo đúng với giáo lý Thiền tông Trò hỏi: Tôi thấy Nhà nước quản lý Tôn giáo ngày càng đúng theo những gì Đức Phật dạy, trong Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông. Đây có phải dấu hiệu đáng mừng của pháp môn Thiền Tông không ạ? Thầy trả lời: Nếu mà Nhà nước quản lý Tôn giáo ngày càng đúng theo những gì Đức Phật đã dạy…
  continue reading
 
13 Phật tử Thiền tông nếu tạo siêu ác đức thì có khả năng sửa sai không Trò hỏi: Những vị Phật tử Thiền Tông nào vô tình hoặc cố ý tạo Siêu Ác Đức, thì có còn cơ hội nào để sám hối hay sửa sai nữa không? Thầy trả lời: Những Phật tử Thiền Tông vô tình hoặc cố ý tạo Siêu Ác Đức, có 2 trường hợp: 1. Trường hợp thứ nhất: Nếu mà vô tình phạm lỗi, thì sá…
  continue reading
 
12 Phật tử Thiền tông khép mình vào khuôn khổ của Thiền tông là như thế nào Trò hỏi: Xin chỉ dẫn thêm cho nhiều người hiểu, Phật tử Thiền Tông khép mình vào khuôn khổ Thiền Tông, để không bị đi sai đường, là như thế nào ạ? Thầy trả lời: Phật tử Thiền Tông hành theo Pháp môn Thiền Tông là để tìm hạt Công Đức, phải tuân thủ 2 phần: 1. Thứ nhất: Phải …
  continue reading
 
11 Các đời Phật trước có trở lại tam giới này hỗ trợ Phật Thích Ca không Trò hỏi: 28 đời Phật trước, có trở lại Tam giới này để hỗ trợ cho Đức Phật Thích Ca, trong việc phổ biến Thiền Tông không ạ? Hỗ trợ bằng cách nào để các vị có thêm hạt Công đức ạ? Thầy trả lời: Khi một Kim Thân Phật trở về Phật giới rồi, thì được tổ chức của 4 vị Phật Oai Âm D…
  continue reading
 
10 Tại sao ở Phật giới các hạt âm, hạt dương không cuốn hút nhau Trò hỏi: Ở Phật giới cũng có hạt âm, hạt dương để quyết định giới tính cho mỗi hạt Phật siêu nhỏ, trước khi vào Tam giới. Vậy tại sao, ở Phật giới lại không có sự cuốn hút của các hạt này ạ? Thầy trả lời: Đây là những hạt Chân như vật tư, chứ không phải là hạt Chân như thật thụ, cho n…
  continue reading
 
09 Tại sao thời Mạt thượng pháp kinh Thủ Lăng Nghiêm bị tận diệt đầu tiên Trò hỏi: Trong kinh Pháp Diệt Tận, có đoạn: “Vào thời Mạt thượng pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm, sẽ bị tận diệt đầu tiên, sau đó dần dần đến các bộ kinh khác”. Xin cho con hỏi vì sao ạ? Thầy trả lời: Vì kinh Thủ Lăng Nghiêm là quyển kinh đề cập đến sự thật nơi Trái đất này. Kinh …
  continue reading
 
08 Làm sao để mỗi người tự nhận thức mình làm đúng hay sai Trò hỏi: Có những Phật tử Thiền tông cho rằng mình làm đúng với Tôn chỉ của Thiền tông. Phê phán, chê bai, chửi bới những người Phật tử Thiền tông khác. Vậy phải làm sao để tự mỗi người nhận thức mình đang làm đúng hay sai? Thầy trả lời: Mỗi người tự nhận thức mình đúng hay sai là căn cứ và…
  continue reading
 
07 Trí tuệ nhân tạo, thần hủy diệt, hay lĩnh vực nào quyết định vận mệnh con người Trò hỏi: Hiện nay trí tuệ nhân tạo “A.I” ngày càng phát triển mạnh, thay thế trí tuệ và sức lao động của con người, khiến con người trở nên thừa thãi, sẽ dẫn đến đại nạn nhân mãn. Điều này là do ai tạo ra? Thầy trả lời: Điều này là theo quy luật: “Thành - Trụ - Hoại”…
  continue reading
 
06 Tại sao vị Phật không phổ biến Thiền tông mạnh mẽ quyết liệt hơn Trò hỏi: Dù Vị Phật có thành công hay thất bại trong việc Phổ biến Thiền tông. Thì trái đất cũng không thể tránh khỏi giai đoạn “Hoại” sau 1 mỗi chu kỳ 10 ngàn năm, và nhiều tánh Phật bị xuống “Hầm lửa lớn” do triệt phá Thiền tông. Vậy thì tại sao các Vị Phật không dùng cách nào đó…
  continue reading
 
05 Cái ngu nhất của con người là gì Trò hỏi: Có câu: “Càng nói càng ngu, càng tu càng bị nhân quả”. Xin cho tôi hỏi: Cái ngu nhất của con người là gì? Thầy trả lời: - Cái ngu nhất của con người là không biết Đạo Phật dạy gì? Nhưng vì ham danh, mê tiền, lại đứng ra giảng đạo Phật cho người khác nghe, thì làm sao đúng được. - Đức Phật cũng có dạy: Kh…
  continue reading
 
04 Tại sao có những đứa bé có thể thông thạo kinh điển, giảng nói đạo Phật Trò hỏi: Vì sao có những đứa bé chỉ vài tuổi, mà có thể thông thạo kinh điển, giảng nói đạo Phật, khiến nhiều người ngưỡng mộ? Thầy trả lời: Những cái đứa bé này, đã bị các vị cô hồn nhập xác, làm những chuyện sai trái với quy luật vật lý, để kéo những người tu theo Pháp môn…
  continue reading
 
03 Trời Tứ Thiên Vương tại sao vừa ủng hộ vị Phật vừa muốn kéo tánh Phật luân hồi Trò hỏi: Trời Tứ Thiên Vương vừa ủng hộ Vị Phật lập đạo dạy Thiền tông để giúp các tánh Phật giác ngộ và giải thoát, vừa phân công nhiệm vụ cho Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra 7 ban để giữ các tánh Phật luân hồi ở Tam giới. Tại sao lại có sự mâu thuẫn như vậy? Việc phổ bi…
  continue reading
 
02 Tại sao trời Tứ Thiên Vương tạo ra trái đất và các loài trên trái đất Trò hỏi: Tại sao trời Tứ Thiên Vương phải tạo ra các trái đất và các loài của trái đất ạ? Các vị lập ra để được lợi ích gì? Thầy trả lời: Khởi thủy ở trong Càn khôn vũ trụ này, thì chỉ có các hạt Chân như thôi. Trong các hạt Chân như này thì có hạt gọi là điện từ âm dương dục …
  continue reading
 
01 Làm sao để người khác đón nhận được quyển giáo lý Thiền tông Trò hỏi: Làm sao để người dù có tôn giáo hay không có tôn giáo đều có thể đón nhận được quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông ạ? Thầy trả lời: Ở trên cái trái đất này không có cái đạo nào chịu đón nhận quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông này. Vì sao vậy? Vì cá…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-p4-hat-karaoke-chet-lam-ma-cam.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahoc…
  continue reading
 
DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam: ✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG ✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dac-biet-xuan-2024-phan-3-duc-phat-lap-dao.html Liên hệ: ✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthiento…
  continue reading
 
29 Những loài cấu tạo thân điện từ hoạt động thế nào Trò hỏi: Những loài cấu tạo bằng thân điện từ ở Trái Đất này hoạt động như thế nào? Thầy trả lời: Những loài cấu tạo bằng thân điện từ ở Trái Đất này hoạt động như sau: Thứ nhất là các vị Thần ở trong tổ chức trợ giúp thân và tánh Người sống kiên cường, mạnh dạn, không khiếp nhược. Thứ 2 là các v…
  continue reading
 
28 Ban thứ 7 do Chúa chủ lập ra gồm những ai, phá Thiền tông thế nào Trò hỏi: Khi pháp môn Thiền tông được công bố ra thì Chúa Chủ cho lập ra ban thứ 7 để phá Thiền Tông. Gồm những ai tham gia phá Thiền tông? Cách nhận dạng Thiền tông bị phá bởi ban thứ 7 này? Thầy trả lời: Ban thứ 7 này là của nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra và có 2 phần làm vi…
  continue reading
 
27 Tổ chức của loài ngạ quỷ, ai quản lý loài ngạ quỷ Trò hỏi: Tổ chức của loài ngạ quỷ như thế nào? Ai quản lý loài ngạ quỷ này? Thầy trả lời: Loài ngạ Quỷ vào tổ chức thì do Ban điều hành của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới quản lý, bằng cách là làm việc theo điều luật của vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới quản lý lập r…
  continue reading
 
26 Tại sao tu giác ngộ giải thoát ít người tu, tu lên trời Cực Lạc nhiều người tu Trò hỏi: Tại sao Đạo Phật được Đức Phật Thích Ca dạy tu Giác Ngộ Giải Thoát nhưng có ít người tu theo? Còn Đạo dạy tu lên nước Trời Cực Lạc thì có nhiều người tu theo? Thầy trả lời: Tu Giác Ngộ Giải Thoát BUỒN nên ít người tu theo. Còn tu lên nước Trời Cực Lạc VUI nên…
  continue reading
 
25 Tổ chức đại thiên, trung thiên, tiểu thiên thế giới lớn bao nhiêu Trò hỏi: Tổ chức của 1 Đại Thiên Thế Giới có số lượng là bao nhiêu? Thầy trả lời: Tổ chức của 1 Đại Thiên Thế Giới có số lượng là 1 Tỉ hệ Mặt Trời. Trò hỏi: Tổ chức của 1 Trung Thiên Thế Giới có số lượng là bao nhiêu? Thầy trả lời: Tổ chức của 1 Đại Thiên Thế Giới có số lượng là 1…
  continue reading
 
24 Tổ chức các đạo ở trái đất Trò hỏi: Tổ chức các Đạo ở Trái Đất ra sao? Thầy trả lời: Tổ chức của các Đạo ở Trái Đất có 3 dạng chính thức và 1 dạng không chính thức. - Dạng chính thức thứ nhất: Là Đạo Phật do 1 vị Toàn Năng Toàn Giác xin phép vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương và được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương cho phép lập ra. - Dạng chính thức thứ ha…
  continue reading
 
23 Tổ chức loài người ở trái đất Trò hỏi: Tổ chức của loài Người ở Trái Đất này như thế nào? Thầy trả lời: Tổ chức của loài Người ở Trái Đất này có 4 cấp từ Trung Ương xuống Địa phương như sau: Cấp 1 là cấp Trung Ương. Cấp 2 là Tỉnh hay Thành phố trực thuộc Trung Ương. Cấp 3 là Quận hay Huyện. Cấp 4 là Phường hay Xã. Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật …
  continue reading
 
22 Linh Sơn Thánh Mẫu là thờ vị nào, cầu xin có được gì không Trò hỏi: Tôi thấy 1 số nơi thờ treo bảng hiệu “Linh Sơn Thánh Mẫu”, có rất nhiều người đến để cầu xin. Như vậy, nơi này thờ vị nào? Những người đến cầu xin có được không? Thầy trả lời: “Linh Sơn Thánh Mẫu” là núi thờ vị Thánh Mẫu hiển linh. Vị Thánh Mẫu nào cũng linh hết. Người nào cầu x…
  continue reading
 
21 Núi Tu Di ở đâu, công dụng gì Trò hỏi: Trong các kinh Đức Phật dạy, có nói đến núi Tu Di. Vậy núi Tu Di nằm ở đâu? Có công dụng như thế nào? Thầy trả lời: Núi Tu Di là núi để cho ban bệ Trời Tứ Thiên Vương phụ trách Địa Giới đứng, làm phương tiện di chuyển trong Địa Giới để sản xuất ra hành tinh Trái Đất cũng như điều hành các hành tinh Trái Đất…
  continue reading
 
20 Nhân quả do ai thực thi, do đâu mà có Trò hỏi: Thưa Ban Giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu! Tôi có nghe các vị thầy dạy về nhân quả “Gieo nhân nào thì gặt quả nấy”, nhưng tôi không thấy thầy nói: Ai thực thi nhân quả, nhân quả do đâu mà có? Xin Ban Giải đáp giải thích cho tôi biết được không ạ? Thầy trả lời: Chúng ta phải hiểu được 3 phần như sau…
  continue reading
 
19 Bí quyết chấm dứt chiến tranh trên thế giới Trò hỏi: Tôi có xem các video, clip giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu có nói rằng: Muốn chấm dứt chiến tranh trên thế giới này, rất dễ như ăn cơm. Cho tôi hỏi: Chùa Thiền Tông Tân Diệu có bí kíp gì? Xin chia sẻ để cho nhân loại được biết ạ? Thầy trả lời: Bí kíp này nằm trong bài 24 của quyển Giáo l…
  continue reading
 
18 Lễ đón tánh Phật vào trái đất tổ chức thế nào Trò hỏi: Vị Phật đưa các Kim thân Phật siêu nhỏ từ Phật giới vào trái đất gặp Ban Thần - Thánh - Tiên tổ chức buổi lễ đón tánh Phật vào trái đất như thế nào? Thầy trả lời: Các Kim thân Phật siêu nhỏ từ Phật giới vào trái đất được các vị Thần - Thánh - Tiên - Chúa chủ và Thần - Thánh - Tiên - Chúa mẫu…
  continue reading
 
17 Tánh Phật có từ đâu, số lượng bao nhiêu Trò hỏi: Đạo Phật dạy ai cũng có tánh Phật. Vậy, tánh Phật có từ đâu? Thầy trả lời: Tánh Phật có từ những hạt Chân Như của điện từ quang Thấy - Nghe - Nói - Biết, Thanh tịnh - Rỗng lặng - Hằng tri. Trò hỏi: Số lượng tánh Phật có bao nhiêu? Thầy trả lời: Số lượng tánh Phật ở Phật giới được tính như sau, xin…
  continue reading
 
16 Tại sao muốn thành Phật lại không tu Trò hỏi: Xưa nay muốn thành Phật thì phải tu vô lượng kiếp. Tại sao chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy thành Phật mà không cho tu? Thầy trả lời: Câu hỏi này phải hiểu cơ bản như sau: Kim thân Phật từ Phật giới vào trái đất vào gia đình xin làm con của cha mẹ mượn thân và tánh người tìm hạt công đức, chứ không phải …
  continue reading
 
15 Suốt 49 năm ta chưa nói 1 lời nào, ý Đức Phật là gì Trò hỏi: Đức Phật nói “suốt 49 năm ta chưa từng nói một lời nào” có nghĩa là sao ạ? Thầy trả lời: Ý Đức Phật muốn nói: Trong suốt 49 năm Như Lai chưa hề dạy Giải thoát. Pháp môn Giải thoát là do Long Nữ ở đất Rồng của nước Rồng dạy theo Huyền ký của Như Lai bí mật truyền theo dòng Thiền tông. G…
  continue reading
 
14 Vị Phật dẫn Kim thân Phật siêu nhỏ vào tam giới như thế nào Trò hỏi: Kim thân Phật siêu nhỏ ở Phật giới muốn vào trái đất thì phải có một vị Phật ở Phật giới dẫn vào trái đất để mượn thân và tánh người để tìm hạt công đức mang trở về Phật giới ăn thành một Kim thân Phật lớn. Vậy, vị Phật dẫn Kim thân Phật siêu nhỏ vào trái đất và vị Phật dẫn Kim…
  continue reading
 
13 Cách nhận biết người tu đã giác ngộ Trò hỏi: Làm sao để nhận biết một người tu theo đạo Phật đã giác ngộ? Thầy trả lời: Giác ngộ là hiểu biết. Người nào giác ngộ điều gì thì hiểu biết được phần đó, ví dụ như hiểu biết được Càn khôn vũ trụ là ta giác ngộ được Càn khôn vũ trụ, hiểu được Phật giới là ta giác ngộ được Phật giới, hiểu biết được Tam g…
  continue reading
 
12 Có bao nhiêu hạt chân như Trò hỏi: Có tất cả là bao nhiêu hạt chân như, xin kể tên từng hạt ra? Thầy trả lời: Ở trong Địa giới này có tất cả là 122 hạt chân như, khi nào quyển Giáo lý đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền tông Việt Nam được phép xuất bản ra, chị sẽ biết. Chứ tôi không thể kể tỉ mỉ cho chị được, chúng tôi chỉ đưa ra một vài ví dụ thì ch…
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh