WIT công khai
[search 0]
Thêm
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://l…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_t…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b3⁠⁠…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b3⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 4:…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b3⁠⁠⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠⁠http://l…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b3⁠⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠http://link.wit.edu.v…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b3⁠⁠ Buổi 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠⁠ Buổi 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b3⁠ Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b4 --- Kên…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠⁠ Buổi 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2⁠ Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b3 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1⁠ Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b2 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://t.me/tochucdaotaowit⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kênh Live Lớp Thấu Hiểu…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui Khóa 24 diễn ra từ ngày 16.10.2023 đến 05.11.2023Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thnt_k24b1 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: ⁠⁠⁠⁠⁠https://t.me/tochucdaotaowit⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠Kênh Live Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui trên Telegram⁠⁠⁠⁠⁠ ⁠⁠⁠⁠⁠‎Tổ Chức…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1⁠ BUỔI 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2⁠ BUỔI 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3⁠ BUỔI 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4⁠ BUỔI 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5⁠ BUỔI 6: ⁠http://link.…
  continue reading
 
"THẤU HIỂU TƯ DUY - KIẾN TẠO AN VUI" K.1 TỪ NGÀY 02.10 ĐẾN 13.10.2023Slide bài giảngBUỔI 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b1 BUỔI 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b2 BUỔI 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b3 BUỔI 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b4 BUỔI 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thtd_k1b5 BUỔI 6: http://link.wit.edu.vn/…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/s…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b4⁠⁠⁠⁠…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3⁠⁠⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b4⁠⁠⁠ Buổi 5: ⁠…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3⁠⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b4⁠⁠ Buổi 5: ⁠http://lin…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3⁠⁠ Buổi 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b4⁠ Buổi 5: http://link.wit.edu.v…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠⁠ Buổi 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3⁠ Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b4 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Ch…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠⁠ Buổi 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2⁠ Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b3 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: ⁠⁠⁠https://link.wit.edu.vn/telegram⁠⁠⁠ …
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1⁠ Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b2 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: ⁠⁠https://link.wit.edu.vn/telegram⁠⁠ Kênh Apple Podcast: ⁠⁠https://link.wit.edu.vn/apple-pod…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Yêu Thương - Kiến Tạo An Vui Khóa 4 diễn ra từ ngày 20.09 đến 29.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thyt_k4b1 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: ⁠https://link.wit.edu.vn/telegram⁠ Kênh Apple Podcast: ⁠https://link.wit.edu.vn/apple-podcast⁠ Google Podcast: ⁠https://link.wit.edu.vn/google-…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1⁠⁠ Buổi 2: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2⁠⁠ Buổi 3: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3⁠⁠ Buổi 4: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4⁠⁠ Buổi 5: ⁠⁠http://link.wit.edu.vn/…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1⁠ Buổi 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2⁠ Buổi 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3⁠ Buổi 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4⁠ Buổi 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_tht…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1⁠ Buổi 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2⁠ Buổi 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3⁠ Buổi 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4⁠ Buổi 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_tht…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1⁠ Buổi 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2⁠ Buổi 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3⁠ Buổi 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4⁠ Buổi 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_tht…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1⁠ Buổi 2: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2⁠ Buổi 3: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3⁠ Buổi 4: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4⁠ Buổi 5: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_tht…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b5 B…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b5 B…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b5 B…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b⁠4 Buổi 5: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b⁠5…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3 Buổi 4: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b⁠4 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạ…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2 Buổi 3: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b3 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://t.me/tochucdaotaowit Kênh Live Lớp…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 Buổi 2: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b2 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://t.me/tochucdaotaowit Kênh Live Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui trên Telegr…
  continue reading
 
Lớp Thấu Hiểu Tài Chính - Kiến Tạo An Vui Khóa 11 diễn ra từ ngày 05.09.2023 đến 16.09.2023 Slide bài giảng: Buổi 1: http://link.wit.edu.vn/slide_thtc_k11b1 --- Kênh thông báo chính thức của Tổ Chức Đào Tạo WIT: https://t.me/tochucdaotaowit Kênh Live Lớp Thấu Hiểu Nội Tâm - Kiến Tạo An Vui trên Telegram ‎Tổ Chức Đào Tạo WIT trên Apple Podcasts Tổ C…
  continue reading
 
THẤU HIỂU SỨC KHOẺ - KIẾN TẠO AN VUI" KHOÁ 12 TỪ NGÀY 17.08 ĐẾN 31.08.2023 Slide bài giảng: Buổi 01: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b1⁠ Buổi 02: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b2⁠ Buổi 03: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b3 Buổi 04: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b4 Buổi 05: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b5 Buổi 06: …
  continue reading
 
THẤU HIỂU SỨC KHOẺ - KIẾN TẠO AN VUI" KHOÁ 12 TỪ NGÀY 17.08 ĐẾN 31.08.2023 Slide bài giảng: Buổi 01: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b1⁠ Buổi 02: ⁠http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b2⁠ Buổi 03: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b3 Buổi 04: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b4 Buổi 05: http://link.wit.edu.vn/slide_thsk_k12b5 Buổi 06: …
  continue reading
 
Loading …

Hướng dẫn sử dụng nhanh