DevOps Kitchen Talks #41 - Что такое Continuous Integration и Continuous Delivery? What is CI/CD?

1:54:20
 
Chia sẻ
 

Manage episode 330301551 series 2772868
Thông tin tác giả DevOps Kitchen Talks được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.

Год назад мы приступили к готовке Continuous Integration и Continuous Delivery. Но блюдо оказалось настолько сложным, что его приготовление заняло целый год. Но если DKT обещает в мае, мы свои обещания выполняет.

Тайминг: 00:00:00 Вступление 00:01:16 Максим в гостях 00:02:00 Сходить посмотреть анонс - https://youtu.be/zfHez5sLsWQ 00:02:25 Agenda 00:06:07 Continuous Integration и Continuous Delivery 00:06:56 CI/CD Blueprint 00:07:19 Release lifecycle & SDLC 00:08:44 Release lifecycle 00:09:11 Не только Git'ом едины 00:11:07 Build & Test 00:12:30 Branching strategies: GitFlow 00:14:40 Зачем вообще нужны branching strategies? 00:17:34 Проблемы количества веток в GitFlow 00:19:27 Branching strategies: GitHub Flow 00:20:48 Кому подходит GitHub Flow? 00:22:05 Branching strategies: Trunk-Based 00:23:35 git cherrypick 00:24:53 Trunk-Based ближе всего к Continuous Integrations 00:26:00 Feature toggle (feature flags) 00:27:16 Начало CI/CD blueprint 00:28:03 Code review 00:31:56 Joma Tech: how we write/review code in big tech companies (1) 00:36:00 Semantic Versioning 00:38:50 Почему важно фиксировать версии 00:43:30 Что такое Continuous Integration 00:50:28 CI/CD blueprint: Continuous Integration (CI) 00:50:54 Локальный CI 00:52:00 Quality gate 00:52:43 git hooks 00:54:34 CI steps 00:54:50 Code analysis 00:56:40 Code linting 00:58:37 Unit testing 01:00:00 Сохранение артефакта 01:02:50 Continuous Delivery 01:05:11 CI/CD blueprint: Continuous Delivery (CD) 01:07:00 Infrastructure provisioning 01:08:56 CD Quality Gates 01:12:04 Плюсы Continuous Delivery 01:15:25 Continuous Deployment 01:17:26 Deployment strategies 01:18:17 Зачем нужна deployment strategy? 01:19:04 Deployment strategies: Recreate (Big bang) 01:22:10 Deployment strategies: Ramped (rolling update) 01:24:00 Deployment strategies: Blue/Green 01:28:29 Deployment strategies: Canary 01:31:24 Deployment strategies: A/B testing 01:34:27 Continuous Operations 01:36:24 Recap 01:39:32 Tooling: CNCF Landscape 01:42:12 CI/CD Metrics: DORA 01:45:15 CI/CD Metrics: Custom

Ссылки: 1)https://www.youtube.com/watch?v=rR4n-0KYeKQ

44 tập