Joke: The KFC Lovers (Upper Intermediate)

30:59
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535235 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club, Lindi P, and Vicky Z được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
Chinese teacher and host, Will Xu, teaches us a little about Chinese humor. Co-host and long time student of Mandarin, Lindi, follows along and helps to guide other learners down the path to understanding and speaking Chinese. Vocab: 情侣 Qínglǚ Couple 排 Pái To stand in line 埋头 Máitóu To bury one's head 猛 Měng Fierce 啃 Kěn Nibble 心事 Xīnshì Something weighing on one's mind 凑 Còu To inch closer to 追 Zhuī To pursue 干脆 Gāncuì Without hesitation 愣 Lèng Frozen 愣住 Lèng zhù Stupified 呆 Dāi Daze 暂停 Zàntíng Time out, pause, suspend 可怜 Kělián Pathetic 无奈 Wúnài Have no alternative, Helpless 忙 Máng Hastily Dialogue: 昨天去吃肯德基,排在我后面的像是一对儿情侣。 他们点了一大堆吃的然后坐在我旁边。坐下后,那个 女孩就开始埋头猛吃 - 好像饿了好几天的样子。 而男孩则一根一根的啃着薯条 - 好像有什么心事。 突然男孩放下薯条,往前凑了凑,很认真的问: “亲亲,我追你行吗?” 女孩,头也不抬,直接说: “不行!“ 男孩又问:”一点可能也没有吗?“ 女孩干脆的说:”一点可能也没有。“ 男孩愣住了,两眼直直地看着她,呆在那里。 当时,女孩一手拿着鸡腿一手拿着汉堡,觉得男孩在看她。 于是暂停大吃,然后用可怜的言声看着那个男孩,小声说: ”那。。。我还能吃吗?“ 旁边包括我在内的人都笑出声了。 那男孩很无奈,忙说:”吃吧,吃吧“ Zuótiān qù chī kěndéjī, pái zài wǒ hòumiàn de xiàng shì yī duì er qínglǚ. Tāmen diǎnle yī dà duī chī de ránhòu zuò zài wǒ pángbiān. Zuò xià hòu, nàgè Nǚhái jiù kāishǐ máitóu měng chī - hǎoxiàng èle hǎo jǐ tiān de yàngzi. Ér nánhái zé yī gēn yī gēn de kěnzhe shǔ tiáo - hǎoxiàng yǒu shén me xīnshì. Túrán nánhái fàngxià shǔ tiáo, wǎng qián còule còu, hěn rènzhēn de wèn: “Qīn qīn, wǒ zhuī nǐ xíng ma?” Nǚhái, tóu yě bù tái, zhíjiē shuō: “Bùxíng!“ Nánhái yòu wèn:” Yīdiǎn kěnéng yě méiyǒu ma?“ Nǚhái gāncuì de shuō:” Yīdiǎn kěnéng yě méiyǒu.“ Nánhái lèng zhùle, liǎng yǎn zhí zhí de kànzhe tā, dāi zài nàlǐ. Dāngshí, nǚhái yīshǒu názhe jītuǐ yīshǒu názhe hànbǎo, juédé nánhái zài kàn tā. Yúshì zàntíng dà chī, ránhòu yòng kělián de yán shēng kànzhe nàgè nánhái, xiǎoshēng shuō: ” Nà... Wǒ hái néng chī ma?“ Pángbiān bāokuò wǒ zài nèi de rén dōu xiào chū shēngle. Nà nánhái hěn wúnài, máng shuō:” Chī ba, chī ba “ Yesterday when I went to KFC, standing in line behind me appeared to be a young couple. They ordered a big pile of food and then sat down close to where I was. Right after they took a seat, the girl dove into the food, as though she hadn't eaten for several days. The boy, on the other hand, slowly chewed on french fries - one by one - appearing to have something on his mind. Suddenly, the boy put down a french fry, and inching closer to the girl asked her in sincere tone of voice, "Qin Qin, can I pursue you?" "No way!" the girl said without even raising her head. "Not even a small chance?" the boy asked. "Not even a small chance." the girl said without hesitation. The boy was stunned, his eyes locked on the girl, and just sat there in a daze. The girl, feeling his eyes upon her, momentarily paused feasting, and in a very small voice said, "So...can I still eat?" Everyone nearby, including me - laughed out loud. The boy, feeling helpless, quickly said, "Eat, eat.." Supplementary Vocab/Phrases: 你怎么有这么一大堆衣服? Nǐ zěnme yǒu zhème yī dà duī yīfú? Why do you have such a big pile of clothes? 今天老师交给我们一大堆的作业。 Jīntiān lǎoshī jiāo gěi wǒmen yī dà duī de zuòyè。 The teacher assigned us a big pile of homework today. Catch My Drift: A: 你是不是有心事?我们是情侣。有什么不能直说的呢?你别买这个头不说话。 B:我没事。 A:是不是为了昨天排队买电影票的事? B:知道就好。你为什么老往排在前面的那个女生那里凑? A:哎。。那个女孩子曾经追过我。我觉得人家一个人挺可怜的,就和她说说话 嘛。 B:那你干脆和她一起去看电影好了。还找我干嘛? A:不要提这件事了好不好?你看我买了一大堆吃的,就是来向你道歉的。 B:那你还愣在那里干吗?一起吃吧!

33 tập