My Electricity Went Out (Elementary)

16:06
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535234 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club and Lindi P được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this podcast, the first from a series in our language learning archives, Chinese host and Mandarin teacher, Kappa Zhao, talks about what to do when your electricity goes out. Co-host and long time student of Mandarin, Lindi, follows along and helps to guide other learners down the path to understanding and speaking Chinese. Vocabulary: 停 Tíng Stop 电 Diàn Electricity 停电 Tíngdiàn Power Failure 又 Yòu Again 才 Cái Only Dialogue: A: 你好。我们这里停电了。 Wǒmen zhèlǐ tíngdiànle。 The electricity (just) went out here. B:嗯?怎么又停电了? en? Zěnme yòu tíngdiànle? Huh? Why is the power out again? A: 我也不知道,才用了两个电器。 Wǒ yě bù zhīdào, cái yòngle liǎng gè diànqì. I don't know either, I was only using two appliances. B: 好了,好了。来了。。。 Hǎole, hǎole. Láile。。。 Ok, Ok. Coming... Supplemental Vocab/Phrases: 物业 Wùyè Property Management 我知道 Wǒ zhīdào I know 我不知道 Wǒ bù zhīdào I don't know 收音机 Shōuyīnjī Radio 洗衣机 Xǐyījī Washing machine DVD机 DVDjī DVD player 微波炉 Wéibōlú Microwave 电冰箱 Diàn bīngxiāng Refrigerator 空调 Kòngtiáo Air Conditioner 修好了吗? Xiūhǎole ma? Is it fixed? 为什么老是停电了?Wèishéme lǎo shì tíngdiànle?Why is the power always going out? 是配电盒有螺丝松了 Shì pèi diàn hé yǒu luósī sōngle。 The screws on the power distribution box are loose. Catch My Drift: A: 师傅。。。修好了吗? B: 修好了。 A: 我只用了一个空调和冰箱。为什么老是停电呢? B: 是配电盒有螺丝松了。没什么大问题提。

27 tập