I'll show you the way (part 1) (Elementary)

24:27
 
Chia sẻ
 

Manage episode 337535228 series 3382653
Thông tin tác giả Chinese Language Convo Club, Lindi P, and Vicky Z được phát hiện bởi Player FM và cộng đồng của chúng tôi - bản quyền thuộc sở hữu của nhà sản xuất (publisher), không thuộc về Player FM, và audio được phát trực tiếp từ máy chủ của họ. Bạn chỉ cần nhấn nút Theo dõi (Subscribe) để nhận thông tin cập nhật từ Player FM, hoặc dán URL feed vào các ứng dụng podcast khác.
In this podcast, another in our series from the Coffee Talk Chinese archives, Chinese host and Mandarin teacher, Will Xu, talks about how to give directions in Chinese. Co-host and long time student of Mandarin, Lindi, follows along and helps to guide other learners down the path to understanding and speaking Chinese. Vocabulary: 给 Gěi Give 指路 Zhǐ lù Directions 国际 Guójì International 路 Lù Road, Street 靠近 Kàojìn Next to, Close to 清楚 Qīngchǔ Clear, Certain 认得 Rèndé Recognize, Familiar with 快 Kuài Almost, fast 告诉 Gàosù To tell Dialogue: 司机:去哪里? Sījī: Qù nǎlǐ? Driver: Where to? 乘客:万里国际学校。 Chéngkè: Wànlǐ guójì xuéxiào。 Passenger: Wanli International School 司机:你知道在什么路上吗? Nǐ zhīdào zài shénme lùshàng ma? Do you know what street it's on? 乘客:虹桥路。 Hóngqiáo lù. Rainbow Bridge Road. 司机:靠近哪条路呢? Kàojìn nǎ tiáo lù ne? What street is that close to? 乘客:不清楚,但是我认得那里。快到的时候我可以告诉你。 Bù qīngchǔ, dànshì wǒ rèndé nàlǐ. Kuài dào de shíhòu wǒ kěyǐ gàosù nǐ. I'm not certain, but I'm familiar with that area. When we're almost there, I'll tell you. Supplementary Vocab/Phrases 我可以给你指路 Wǒ kěyǐ gěi nǐ zhǐ lù. I can show you the way Catch My Drift: A: 到哪里? B:世纪联华。 A:哪一个世纪联华? B:淮海路上的那个。 A:靠近哪条路? B:记不清楚了。 A:你认得那里吗? B:认得。我可以给你指路。

33 tập